Veiligheid

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs, samen met de zeven West-Friese gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, stichting Halt en stichting Netwerk hebben het Convenant Veilige School ondertekend. Dit convenant heeft tot doel gezamenlijk de fysieke en sociale veiligheid in en om scholen in West-Friesland te bevorderen, zodat leerlingen en personeel zich vertrouwd voelen en veilig voelen in een omgeving waarin men elkaar respecteert en waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

Op iedere school is een contactpersoon inzake veiligheid en één of meer vertrouwenspersonen aangesteld. Aan het convenant hangt ook een Handelingsprotocol Veilige School waarin allerlei afspraken zijn gemaakt over hoe te handelen als er op school crimineel gedrag wordt aangetroffen. Te denken valt aan vandalisme, diefstal, (seksuele) intimidatie, bedreiging, mishandeling en discriminatie. Het Handelingsprotocol geeft tevens richtlijnen hoe om te gaan met extreme uitingen door leerlingen en personeel en over het gebruik en/of bezit van alcohol, drugs, wapens en vuurwerk in en om de school, zodat alle scholen daarin eenduidig handelen.

Bij het plegen van een strafbaar feit, wordt te allen tijde melding c.q. aangifte gedaan in de geest van dit Handelingsprotocol. Bij het vermoeden van crimineel gedrag kan contact gelegd worden met de politie.  

In gezamenlijkheid worden diverse projecten georganiseerd, zoals fiets- en bromfietscontroles, surveillance op en rondom school en kluisjescontroles. Daarnaast heeft iedere school een protocol tegen (digi-)pesten. Bij vermoeden of de constatering van een bedreiging van de veiligheid in en om de school, dan wel het voorkomen van crimineel gedrag van leerlingen en niet-leerlingen in en om de school, doet de school in alle gevallen melding bij de politie en voert zo nodig overleg over de te nemen maatregelen.

Gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn belangrijke kernwaarden. In de dagelijkse omgang met elkaar zijn discriminerend gedrag of discriminerende uitlatingen, zowel verbaal als digitaal, over afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd, geslacht, ziekte of handicap, seksuele gerichtheid, geloofsovertuiging, politieke gezindheid of op welke grond dan ook, uit den boze en worden niet getolereerd. Bedreiging en geweld zowel fysiek, digitaal, psychisch als seksueel, zijn verboden. Dit geldt voor personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. 

Met al deze voorzorgsmaatregelen en afspraken wordt bijgedragen aan een schoolklimaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect, veiligheid en vertrouwen.