wat er ook is
Wat er ook is...
wij zijn er voor je!
help
We helpen je graag!
Durf te vragen.
identiteit
Het zijn lastige tijden
maar je staat er niet alleen voor..

Welke zorg bieden wij

Begeleidingskaart 2 RSG-Enkhuizen

Sociaal-emotionele ondersteuning schooljaar 2018/2019

 

 

Om welke begeleiding gaat het?

Voor wie is deze begeleiding?

Wanneer wordt deze gegeven?

Wie verzorgt de extra begeleiding

Hoe gaat de aanmelding/begeleiding

Inhalen gemiste toetsen

Leerlingen uit onderbouw en bovenbouw

di 5e uur

De domeinassistenten

Als een leerling door ziekte of overmacht een toets mist, kan deze na afspraak met de vakdocent op deze momenten worden ingehaald.

Begeleiding studiekeuze

Alle leerlingen

In mentorlessen.

M.b.v. Qompas

En tijdens Loopbaan oriëntatie uren

 

Mentoren en decanen

 

In mentorlessen wordt aandacht besteed aan het maken van keuzes en keuzemogelijkheden. Als leerlingen met specifieke vragen zitten, kunnen ze een afspraak maken met de desbetreffende decaan. Ouders worden hier soms bij uitgenodigd

Aanleren studievaardigheden op het gebied van werkhouding, planning en organisatie.

Alle leerlingen

In mentor- en vaklessen

Mentoren en vakdocenten

In mentor- en vaklessen wordt ruim aandacht besteed aan het aanleren van algemene en vakspecifieke studievaardigheden.

In de bovenbouw van het atheneum wordt het vak academische vaardigheden aangeboden.

Rekenen

Alle leerlingen

Gepersonaliseerd en wekelijks

Aangewezen vakdocenten

De Cito-toetsen zijn indicatief voor de intensiteit en vorm van begeleiding.

Specifieke en individuele begeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling

Alle leerlingen die op dit gebied ondersteuning nodig hebben

Gedurende het jaar op afspraak

Counselor

Via mentor en het ondersteuningsteam

Specifieke en individuele begeleiding op het gebied van werkhouding, planning en organisatie, gedrag

Leerlingen met een diagnose en leerlingen die meer individuele begeleiding nodig hebben dan de gemiddelde leerling

Op afspraak wekelijks

Sen-docent

Zorgcoördinator en leerlingenondersteuner

Bedoeld voor leerlingen, die een vastgesteld probleem hebben of leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dat regulier geboden kan worden. Vanuit de extra middelen wordt er per afdeling een Sen-docent voor vier uur per week bekostigd, die de leerling de specifieke begeleiding en ondersteuning biedt, waardoor de leerling erin slaagt binnen de school te functioneren en een diploma kan halen. De aanmelding gebeurt via het ondersteundingteam in samenspraak met de mentor.

Deskundigheidspas

Leerlingen met en zonder een diagnose

Gedurende het hele jaar

Docenten

Leerlingen met en zonder een diagnose ontvangen een deskundigheidspas waarop extra faciliteiten benoemd worden.

Dyslexie ondersteuning

Leerlingen met een dyslexieverklaring

Gedurende het jaar zijn er regelmatig contactmomenten, individueel en in groepsverband.

 

Dyslexiecoach

Leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas, waarop staat van welke faciliteiten zij bij toetsen en in de les gebruik mogen maken (Dedicom boeken, Kurzweil woordenboek, laptop, tijdverlenging, mondelinge overhoringen, etc.) Wanneer het vermoeden van dyslexie bestaat wordt ouders geadviseerd extern onderzoek te laten doen.

Coaching (Hoog)begaafden

(Hoog)begaafde leerlingen en docenten

Gedurende het jaar zijn er regelmatig contactmomenten, individueel en in groepsverband.

 

Talentcoaches

Hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen in hun cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling. Aanmelding gebeurt via het ondersteuningsteam.

 

         

Mentorlessen

Ter ondersteuning van het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden en het vormen van een positieve groep voor alle leerlingen

Gedurende het hele jaar

Mentoren

 

Individuele gesprekken

Alle leerlingen die meer ondersteuning en aandacht nodig hebben dan in de reguliere gesprekken gegeven wordt

Op afspraak

De mentor, ondersteuningscoördinator,

directieschoolleider

Leerlingen kunnen zich aanmelden via de mentor.

Stilte ruimte

Time-out plek voor leerlingen met een diagnose en een specifieke ondersteuningsbehoefte

Dagelijks en gedurende het hele schooljaar

Ondersteuningscoördinator, Sen-docenten en leerlingenbegeleider

Aanmelding gaat via ondersteuningscoördinator. Begeleiding kan bestaan uit check in- check out, individuele gesprekken, bieden van een pauzeplek en ruimte om een toets te maken.

Anti-pestprotocol

Alle leerlingen die te maken krijgen met (social-media)pestactiviteiten

Gedurende hele schooljaar, respectweek in december

De mentor, de antipestcoördinator

Als onderdeel van de mentorbegeleiding kan met de klas een anti-pestprotocol ingezet worden. Het doel is een veilige, respectvolle omgeving te creëren.

Omgaan met diversiteit

Alle leerlingen

Wekelijks door de mentor en drie keer per jaar tijdens Multi-Culti dagen, Paarse Vrijdag en Challenge day

Counselor

 

Zorgcoördinator en counselor

Alle leerlingen die behoefte hebben aan een extra intermediair om op het juiste spoor voor de hulpverlening te komen.

Gedurende het jaar op afspraak

Zorgcoördinator en counselor

Leerlingen, die raad nodig hebben, kunnen zelf bij één van deze personen of de mentor aangeven, dat ze behoefte hebben aan een gesprek. De contactpersonen adviseren waar de leerlingen aan kunnen kloppen met hun eventueel probleem.

Individuele- en groeps-gesprekken en begeleiding

(Hoog)begaafde leerlingen

Gedurende het gehele schooljaar

Talent coaches

 

Leerlingen worden aangemeld door mentor en/of ouders. Leerlingen worden in een individueel- of groepstraject begeleid binnen en buiten de les.

Faalangstreductietraining

Leerlingen onderbouw die vanwege faalangst vast (dreigen te) lopen in de schoolsituatie

Na de herfstvakantie volgen de leerlingen een BOF-training (Bewust Omgaan met Faalangst). Individuele gesprekken met leerlingen uit de bovenbouw

Faalangstreductiecoach

 

 

 

Leerlingen worden ingebracht door de mentor bij de zorgcoördinator. Na een intakegesprek wordt bepaald of de leerling geselecteerd wordt voor de training.

Examenvreesreductietraining

 

 

Leerlingen bovenbouw die door examenvrees blokkeren in hun prestaties

 

Na de kerstvakantie

Counselor

Leerlingen worden ingebracht door de mentor bij de zorgcoördinator. Na een intakegesprek wordt bepaald of de leerling geselecteerd is voor de training.

Intern Ondersteuningsteam

 

 

Alle leerlingen die vanwege sociaal-emotionele of leertechnische problemen vast dreigen te lopen

Wekelijks

 

 

 

Zorgcoördinator, counselor, Sen-docent, talentcoach en schoolmaatschappelijk werker

Leerlingen worden ingebracht door mentoren. Doel van het overleg is te bepalen welke interne/externe ondersteuning/begeleiding

nodig is. Een leerling kan enkel worden besproken met toestemming van de ouders. Dit geldt niet voor 18+

Doel van het overleg is te bepalen welke interne en externe zorg/begeleiding nodig en mogelijk is. De uitkomst van het overleg wordt in adviserende zin voorgelegd aan de betrokken partijen.

Er is regelmatig overleg met schoolarts, schoolagent en de leerplichtambtenaar

 

Brijderstichting

Alle leerlingen

Wekelijks inloopspreekuur

 

 

Wekelijks inloopspreekuur

Schoolmaatschappelijk werk

Alle leerlingen

Wekelijks

Schoolmaatschappelijk werker

Na bespreking in zorgteam kan een leerling een 5-tal gesprekken hebben met SMW

Jeugdverpleegkundige

Alle leerlingen

Wekelijks inloopspreekuur

Jeugdverpleegkundige

Wekelijks inloopspreekuur

Verzuimcoördinator

Alle leerlingen

Dagelijks

Domeinassistenten

Verzuim leerlingen wordt gemonitord en vroegtijdig met ouders, leerlingen en jeugdarts besproken volgens het verzuimprotocol

Leerplichtspreekuur

Alle leerlingen

3-wekelijks

Leerplichtambtenaar (LPA)

Leerlingen met een dreigend hoog verzuimpercentage worden opgeroepen voor een preventief gesprek met LPA. Er wordt gewerkt via het verzuimprotocol.

Informatieve ouderavond

 

Alle ouders

Gedurende het schooljaar

Ondersteuningscoördinator i.s.m. de gebiedsteams nodigt externe expertise uit

Aanmelding via de mail bij school

Leerlingen voorlichting

Alle leerlingen

Gedurende het schooljaar komen diverse voorlichtingen aan bod; Weerbaarheid, omgaan met drugs en Alcohol, eetstoornissen

Externe expertise

n.v.t. gebeurt in de les