RSG nieuwsbrief 2018-2019 nr. 9 - mei 2019
examens gestart 2019

Centraal Examen 2019

De meivakantie is omgevlogen en voor de examenkandidaten van de RSG betekent dat: werk aan de winkel! De komende periode staat in het teken van antwoord geven op bijna oneindige series vragen waaruit de examens voor de diverse vakken zijn opgebouwd. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de examenzaal is weer in gereedheid gebracht en de examenopgaven liggen veilig opgeborgen in de kluis.

Ik wil vanaf deze plaats de examenkandidaten van vmbo-tl, havo en atheneum alle succes wensen voor de komende periode. Alle ouders wens ik sterkte, want ook voor hen is het waarschijnlijk een bijzondere en spannende tijd. We hopen met z’n allen op een goede uitslag!

Meivakantie 2020

Met de meivakantie net achter de rug is het goed om even de aandacht te vestigen op de meivakantie 2020. Deze vakantie duurt van woensdag 22 april tot en met dinsdag 5 mei 2020.

Bij het maken van afspraken in deze vakantieperiode is het van belang om rekening te houden met het bijzondere verloop van deze vakantie met een aanvang en einde midden in een week. Wij willen u daar nu alvast op wijzen.

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Oudergeleding medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kun je twee termijnen van vier jaar zitting nemen. Aan het einde van dit schooljaar eindigt de eerste termijn van de huidige voorzitter en lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR), dhr. Peter Koopmann. Wij maken u erop attent dat u zich als ouder verkiesbaar kunt stellen voor de medezeggenschapsraad.

Tot ons grote genoegen stelt dhr. Koopmann zich weer verkiesbaar voor de tweede termijn als voorzitter en lid oudergeleding.

Wilt u zich ook kandidaat stellen? Dan kunt u zich tot zondag 12 mei aanmelden door een mail te sturen naar medezeggenschapsraad@rsg-enkhuizen.nl. Bij twee kandidaten of meer, zullen er begin juni verkiezingen plaatsvinden.

De MR bestaat uit 3 geledingen; personeel, ouders en leerlingen.

De verkiezingscommissie,
Ryanne Sandstra (lid MR - oudergeleding)
Ger Komen (lid MR - personeelsgeleding)

 


Functieprofiel voor leden van de MR


 

Algemene taken van de Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad overlegt met de CvB over schoolzaken zoals:

 • Het behartigen van belangen van personeel, leerlingen en ouders;
 • Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg;
 • Het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn in de school;
 • Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het toezien op gelijke behandeling.

Specifieke taakomschrijving

 • Het deelnemen aan MR vergaderingen;
 • Het bestuderen en beoordelen van de beleidsvoorstellen van de CvB
 • Het positief kritisch volgen van de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd;
 • Het bestuderen en beoordelen (op hoofdlijnen) van financiële stukken zoals begroting en jaarrekening;
 • Het invulling geven aan het op grond van het MR reglement gegeven instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht zoals omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Competenties
Kennis

 • Basiskennis bezitten van bestuurlijke processen;
 • Financiële kennis is een pré, maar niet noodzakelijk.

Kunde

 • Op hoofdlijnen (financiële) documenten kunnen lezen, begrijpen en interpreteren;
 • Goed kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Vaardig zijn in het onderhandelen;
 • In een team kunnen werken.

Gedrag

 • Zich als vertegenwoordiger van ouders of personeel medeverantwoordelijk voelen voor de schoolorganisatie, binnen de eigen taak en (beperkte) verantwoordelijkheid van de MR;
 • Voldoende tijd vrijmaken voor het bijwonen van vergaderingen, het lezen van stukken en het voeren van gesprekken, zowel ’s avonds als overdag;
 • Zich op de hoogte stellen van informatie uit schoolplan, schoolgids en MR reglement;
 • Bevorderen van onderling overleg, zowel binnen de MR als tussen de verschillende geledingen binnen de school;
 • Betrokken;
 • Actieve en positieve opstelling;
 • Oog hebben voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.

Als (vice-)voorzitter toe te voegen:

 • Je hebt leidinggevend en bindend vermogen en kunt luisteren, samenvatten en doorvragen, maar kunt ook de tijd en procedure bewaken.

Als secretaris toe te voegen:

 • Je kunt helder verwoorden, tijdig, en overzichtelijk gestructureerd te werken.

Daarnaast streven we naar deskundigheid voor alle onderstaande onderwerpen

Onderwerp

Toelichting

Financiën

(meerjaren) begrotingen, jaarrekening, financiële consequenties nieuw beleid

Huisvesting, Arbo veiligheid

Gebouw, arbobeleid, RIE (risico-inventarisatie en evaluatie), BHV, klachtenregeling, vertrouwenspersoon, beleid t.a.v.  gedragsregels.

Organisatie

Strategisch beleidsplan (missie/visie), fusie en samenwerking andere organisatie, organisatiewijzigingen, krimp.

Onderwijs -identiteit
en kwaliteit

Toelating en verwijdering, vakantieregeling, brede schoolactiviteiten, onderwijskundige experimenten, onderwijstijd.

Personeelszaken

Formatieplan, werktijden, (nascholing, werkoverleg, verlof, taakbeleid, nieuwe functies, beoordelingen.

Juridisch

Wet- en regelgeving, (huishoudelijk) reglement MR, meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

We streven naar een evenwichtige verhouding binnen de MR op basis van geslacht en onderbouw/bovenbouw, dit geldt voor zowel de personeels- als oudergeleding.