RSG nieuwsbrief 2018-2019 nr. 8 - april 2019
Nieuwsbrief 8 - Feedback onderzoek

Tevredenheidsonderzoek eerste en derde leerjaar ouders en leerlingen

Omdat wij het belangrijk vinden te weten hoe u als ouder en hoe uw kind ons schoolbeleid en de sociale veiligheid beleeft, voert de school jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders en leerlingen.
De resultaten van dit onderzoek worden met de klankbordgroepen besproken.
Met hen gaan we na wat we van de resultaten leren en hoe we die kunnen gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.
Binnenkort ontvangen ouders van leerlingen uit de eerste en derde klas een uitnodiging met een link waarmee de vragenlijst ingevuld kan worden. De leerlingen worden op school gevraagd de enquête in te vullen.

Naast onze eigen informatiebehoefte worden wij vanuit landelijke ontwikkelingen verplicht jaarlijks de sociale veiligheid te monitoren. Zie hieronder een toelichting op elk onderdeel.

Wet zorgplicht
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie. Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.

Hoe ziet de inspectie toe op de zorgplicht sociale veiligheid?
Het toezicht van de inspectie is aanvullend. Wij zullen er vooral op letten of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten uit de monitoring daartoe aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering. In de wet staat aan welke eisen de monitoring door de school moet voldoen. Samengevat komt het erop neer dat de monitoring jaarlijks moet worden uitgevoerd en een representatief beeld van de school moet geven. Daarbij is van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. De monitoring moet inzicht geven in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Verder geeft de wet aan dat scholen de monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen.

Schoolvensters
De RSG vindt het belangrijk om op transparante wijze inzicht te geven in de kwaliteit van onze school. Daarom nemen wij deel aan Schoolvensters van de VO-raad. De prestaties van scholen voor voortgezet onderwijs worden in “Vensters” in kaart gebracht.
Het doel daarvan is om een duidelijk beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs op elke school voor voortgezet onderwijs.

Aanstormende leraren opleiden

Ongetwijfeld hebt u via het landelijke nieuws vernomen dat er een flink tekort aan leraren bestaat. Dit geldt niet alleen voor het voortgezet onderwijs, ook de basisscholen kampen met dit probleem. Als RSG prijzen we ons gelukkig met het feit dat wij geen vacatures hebben, maar we merken wel dat het aanbod van docenten steeds kleiner wordt. De beste oplossing is zelf opleiden. De RSG biedt jaarlijks de ruimte aan een groot aantal stagiairs, een deel van hun opleiding krijgen zij binnen de muren van onze school. Dat doen wij met de andere scholen in West-Friesland, met elkaar hebben we de ROWF gevormd (regionale opleidingsschool West-Friesland) een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam.

Af en toe worden door de stagiairs in het kader van hun studie opnames gemaakt in de klas. Op deze manier krijgen zij goed zicht op hoe zij voor de klas staan en in hoeverre zij effectief zijn in hun lesgeven. Vooraf wordt door de student gevraagd aan de leerlingen die echt niet gefilmd willen worden of zij op een bepaalde plek in de klas gaan zitten zodat zij niet in beeld komen. De opnames worden vanaf de rug van de leerling gemaakt en alleen gedeeld met medestudenten en docenten van de HvA. Ook worden met de HvA duidelijke afspraken gemaakt over vernietiging van het beeldmateriaal. Hieraan wordt een termijn gekoppeld. Hiermee voldoen we aan alle vereisten die gelden vanuit de AVG-wetgeving.

Medicijngebruik op school

Het gebruik van medicijnen op school is vaak een lastig onderwerp voor scholen en voor ouders. Medewerkers van de school mogen geen medicijnen toedienen of verstrekken aan leerlingen, dit is alleen voorbehouden aan mensen die daarvoor zijn opgeleid en een medische achtergrond hebben. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor paracetamol, voorheen werd er via de onderwijsassistenten paracetamol uitgegeven wanneer een leerling daar om vroeg. Omdat de RSG de medische verantwoordelijkheid niet kan en mag nemen, is besloten om geen paracetamol meer te verstrekken. Het is uiteraard wel toegestaan dat u als ouder uw kind paracetamol meegeeft naar school als dit nodig is.

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur