RSG nieuwsbrief 2018-2019 nr. 4 - december 2018
NB December 2018

De schaduwkant van social media

Vorige week werd er in de landelijke pers aandacht besteed aan de veiligheid van leraren in het voortgezet onderwijs. Er was ook een bericht te lezen over een school in Eindhoven die aangifte deed vanwege verregaande beledigingen aan het adres van een leraar door een leerling op Instagram. De school kwam tot deze ingrijpende maatregel omdat het vertrouwen en de veiligheid in het geding waren.

Onze leerlingen beleven de RSG als veilige school, dat blijkt uit jaarlijkse metingen in Vensters voor Verantwoording. De leerlingen scoren op het gebied van veiligheidsbeleving hoger dan de landelijke benchmark. We herkennen ons in het beeld dat de RSG een veilige school is en ervaren de uitslag van de meting als heel goed nieuws! Als schoolleiding vinden we dat er niets gaat boven de veiligheid van onze leerlingen en van onze medewerkers. We besteden hier veel aandacht aan want iedereen binnen de RSG heeft recht op een veilige omgeving.

De RSG staat midden in de samenleving, ook op onze school komt het helaas voor dat leerlingen en docenten via social media beledigd worden. Vaak gaat het in de ogen van de verzender van het bericht om een grap, maar de ontvanger kan de humor er niet van inzien en wordt gekwetst. Digitaal pesten is niet grappig en levert alleen maar verliezers op.

De school staat in dergelijke situaties pal achter het slachtoffer van de digitale pesterijen of het nu om een leerling of om een docent gaat, we tolereren dit niet.

Leerlingen die op deze manier het vertrouwen en de veiligheid schenden, worden stevig aangepakt. Afhankelijk van de ernst van de beledigingen wordt een maatregel getroffen die kan oplopen tot schorsing of verwijdering.

Jongeren die digitaal pesten en beledigingen of bedreigingen uiten via social media, zijn zich niet bewust van het feit dat dergelijke uitingen zelfs strafbaar kunnen zijn. Er is dan bijvoorbeeld sprake van laster of smaad. Het wetboek van strafrecht beschrijft in artikel 261 wanneer er sprake is van smaad. Als een persoon op social media opzettelijk iemands eer of goede naam aantast, dan kan dat aanleiding geven tot vervolging. Ook artikel 240b, dat gaat over misdrijven tegen de zeden, kan worden ingezet als er sprake is van verspreiding van seksueel getinte afbeeldingen of filmpjes. Het maken of verspreiden van zo’n filmpje kan verregaande gevolgen hebben.

De school werkt nauw samen met de politie bij aangifte, het kan betekenen dat leerlingen dan een taakstraf krijgen opgelegd. Daarbij geldt dat als je hiertoe veroordeeld wordt, je dan ook geen VOG meer krijgt. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Je hebt een VOG nodig in verschillende beroepsgroepen, maar ook bijvoorbeeld als je trainer wilt worden bij een sportclub.

Voor u als ouder is het raadzaam om regelmatig in gesprek te gaan met uw kind over wat hij of zij meemaakt of doet op social media. Een goed gesprek hierover met uw zoon of dochter kan veel problemen voorkomen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de veiligheid optimaal is, maar dat vraagt wel om goede samenwerking tussen de school, de leerlingen en de ouders. Elke betrokken partij heeft daarbij zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Als school hebben we niet de illusie dat we de schaduwkant van social media volledig kunnen beheersen. Duidelijk moet zijn dat wij digitaal pesten en belediging van leerlingen of medewerkers niet tolereren. Op die manier zorgen we, indien nodig samen met de politie, voor een veilige RSG, nu en in de toekomst!

Eugène Kramer

De RSG krijgt een mooi rapport van de inspectie

Ieder schoolbestuur in Nederland wordt minstens één keer per vier jaar onderzocht door de onderwijsinspectie. Op deze manier houdt de inspectie toezicht op de kwaliteit van het bestuur en het onderwijs dat geboden wordt op de scholen. Het bestuur van de RSG is in juni 2018 door de onderwijsinspectie bezocht en het rapport met de resultaten van het onderzoek is recent gepubliceerd.

We zijn als school tevreden met het rapport en we herkennen het beeld dat de inspectie schetst. In de samenvatting stelt de inspectie:

Wat gaat goed?
Het financieel beheer van het bestuur is in orde. Het bestuur weet hoeveel geld het bestuur nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs. Het bestuur verkrijgt en besteedt de middelen die het daarvoor van de rijksoverheid ontvangt in overeenstemming met de wettelijke eisen.

Het bestuur heeft een ingericht en werkend systeem van kwaliteitszorg, dat is gebaseerd op een strategisch plan en op het schoolplan. De voortgang van deze plannen wordt elk kwartaal beoordeeld en op basis van deze beoordelingen worden de plannen zo nodig bijgesteld.

Het bestuur heeft een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. Leraren, schoolleiding en bestuur weten wat ze van elkaar mogen verwachten en deze verwachtingen worden in een open sfeer met elkaar besproken.

Het bestuur verantwoordt zich intern en extern en zoekt actief het gesprek met degenen die bij de school betrokken zijn.

Wat kan beter?
Het bestuur kan het systeem van kwaliteitszorg systematischer beschrijven.

In het rapport krijgen we op alle onderdelen die door de inspectie zijn onderzocht het oordeel voldoende. Er is gekeken naar kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog en op het terrein van financieel beheer naar continuïteit en rechtmatigheid.

De inspectie noemt in het rapport ook een aantal zaken waar de school zich nog verder kan ontwikkelen. Daar gaan we de komende jaren met veel energie onze aandacht aan geven.

Wij zijn best trots op dit mooie rapport!

Voor de volledige tekst van het inspectierapport verwijzen we naar het pdf-document onderaan de pagina die u treft in deze link:
https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/bge/id/245924?pagina=1&zoekterm=1602

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Vuurwerk

Aldi verkoopt vuurwerk cat.F1, vuurwerk dat het hele jaar verkocht mag worden. Echter, op school is alle vuurwerk (cat. F1, F2 en F3) verboden.
Omdat we niet kunnen controleren of leerlingen dit vuurwerk mee de school in nemen, maar er de afgelopen jaren signalen waren dat er in de maand december grote afname is bij Aldi, hebben we net als afgelopen jaar de afspraak gemaakt dat de verkoop van vuurwerk aan schoolgaande jeugd na 15.15 uur plaatsvindt (dit geldt natuurlijk tot de kerstvakantie. Kinderen gaan om die tijd namelijk niet meer terug naar school, maar zullen hun gekochte waar meenemen richting huis, of...
Wij hangen deze boodschap ook duidelijk in de school op om discussie in Aldi zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij hanteren een ‘zero tolerance’ beleid als het om vuurwerk gaat. Om het in de school veilig te houden, zijn alle signalen welkom.
Wij zijn blij met deze samenwerking met Aldi.

Robert Toet