Algemeen nieuws

Coronavirus (update 27 maart)

UPDATE 24 maart

 

Zie hieronder: 

Brief 15 maart

Brief 16 maart 

Brief 17 maart 

Brief 18 maart

Brief 19 maart 

Brief 20 maart 

brief 23 maart 

brief 24 maart

brief 25 maart

brief 27 maart 

 

BRIEF 27 MAART 2020

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Ik wil u graag voor het weekend nog op de hoogte brengen van de onderstaande zaken:

Afronding schoolexamens
De afgelopen dagen is met de secties gesproken over de afronding van de schoolexamens, over alternatieve afnamevormen, benodigdheden en tijdspaden. Onze constatering is dat we fysieke afnamemomenten op school nodig hebben om de schoolexamens naar behoren af te kunnen ronden.

Nu we sinds afgelopen dinsdag weten dat we meer tijd hebben om de schoolexamens af te ronden, kunnen we de afnamemomenten over een langere tijd uitsmeren. Dat geeft ons de mogelijkheid om de afname van de schoolexamens anders te organiseren dan dat we afgelopen maandag (en dinsdag) hebben gedaan waarbij we strikt de maatregelen van het RIVM blijven naleven. Uitgangspunt daarbij is dat we steeds een minimaal aantal mensen in de school hebben en dat een minimaal aantal mensen in een lokaal/ruimte zit. Dat betekent dat we waar nodig lesgroepen in kleinere groepen gaan splitsen die andere begintijden van toetsen krijgen.

Omdat we niet weten hoe de situatie na 7 april of na de meivakantie zal zijn, hebben we besloten niet verder te wachten met het inplannen van schoolexamens, zodat we de volle tijd kunnen benutten voor de afronding van schoolexamens. Op die manier is er ook nog voldoende tijd voor het inhalen en herkansen van schoolexamens. Voordat we hier verder over communiceren, wachten we de landelijke berichtgeving van dinsdag 31 maart af. Op z'n vroegst geven we hier dus aanstaande woensdag uitsluitsel over.

Van leerlingen krijgen we regelmatig de vraag of gemiste PTA-onderdelen nog ingehaald moeten worden. Voor alle duidelijkheid: alle PTA-onderdelen moeten worden gemaakt. Dat betekent dat alles wat nu nog open staat, hetzij door inhalen, hetzij doordat toetsen regulier nog gemaakt moeten worden, gedaan gaat worden.
Voor het inhalen van PTA-onderdelen, zullen gecoördineerde momenten georganiseerd worden.

Anders dan in eerdere updates is vermeld, ontvangen de leerlingen en ouders van de examenklassen dus niet eerder dan aanstaande woensdag de details over het vervolg van het traject van de afname van het schoolexamen.

 

Uitstel Anglia examens
De Anglia examens die gepland stonden voor donderdag 9 april en donderdag 14 mei zijn uitgesteld door de Anglia organisatie. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor deze data gaat examen doen op donderdag 18 juni. De deelnemers ontvangen tegen die tijd informatie over het tijdstip en de locatie van afname.
Door de sluiting van de scholen biedt de organisatie extra hulp met de voorbereiding op de examens op hun website www.anglia.nl. Wanneer u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Lisette Borst via l.borst@rsg-enkhuizen.nl.

Cambridge examens
Gisteravond hebben we officieel bericht gehad betreffende de Cambridge English (First, Advanced, Proficiency en Business) examens.

De Cambridge English examens gaan vooralsnog gewoon door in juni. Mocht de situatie zich voordoen dat de examens toch niet kunnen worden afgenomen, dan worden de examens verschoven naar het nieuwe schooljaar en krijgen alle officieel aangemelde leerlingen een voucher voor het examen waarvoor zij zijn aangemeld.
Op dit moment is de coördinator van de Cambridge examens Femke Pieters druk bezig de aanmeldingen voor de deadline van eind volgende week voor elkaar te krijgen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens jullie een goed weekend,

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur


BRIEF 25 MAART 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Zoals aangegeven is het de bedoeling dat we overgaan naar een wekelijkse update die telkens op woensdag zal verschijnen. Het is een goed voornemen, maar als de situatie maakt dat er vaker een bericht moet verschijnen, dan ontvangt u vanzelfsprekend vaker een bericht.

Afstand leren
We zijn inmiddels een ruime week onderweg met het lesgeven op afstand. De eerste stap was het digitaal bij elkaar brengen van docenten en leerlingen. Berichten dat het huiswerk niet vindbaar is krijgen we steeds minder, dus dit lijkt gelukt te zijn. Mochten er toch nog onduidelijkheden in het werk zitten, dan vragen wij om contact op te nemen met de vakdocent en/of de mentor. Wat wij nog wel terugkrijgen van ouders is dat ze het soms moeilijk vinden hun kinderen te motiveren aan het werk te gaan. Ook voor ons is het een uitdaging om leerlingen op afstand bij de les te betrekken.

Uit de reacties van verschillende ouders halen we de volgende tips die wij graag aan u doorgeven:

• Kijk mee met uw zoon of dochter, stel vragen, wees nieuwsgierig. Docenten geven aan dat niet alle leerlingen even bereikbaar of betrokken zijn.
• Steeds meer docenten gaan aan de slag met Teams. Verzoek: dit programma alvast installeren en rondneuzen.

Als schoolleiding inventariseren wij bij docenten wat wel en niet goed werkt. We merken dat de ene docent verder is in het gebruik van digitale programma’s dan de andere docent. Dat is niet raar, voor een aantal docenten betekent de overstap naar leren op afstand een flinke verandering. De volgende stap is dat docenten met elkaar tips en tricks gaan uitwisselen en gezamenlijk komen tot een lesaanpak die leidt tot meer betrokkenheid onder leerlingen. Steeds meer docenten maken gebruik van Teams. Het kan waardevol zijn deze app alvast te installeren op de pc of tablet (zet daarbij meldingen aan), zodat docenten merken dat leerlingen via dit programma goed bereikbaar zijn. Ondanks de functies van Magister en Teams blijft het ook voor ons een grote uitdaging om dit afstandsleren op een goede manier mogelijk te maken. We gaan er met zijn allen wel voor!

Mocht het niet lukken om in Teams te komen, neem dan gerust contact op.

Het is nog niet duidelijk hoe de periode na 6 april er uit komt te zien. Op dit moment kunnen we nog niets toezeggen over hoe we omgaan met toetsing en afronding van de verschillende vakken. De aankomende periode werken we een aantal scenario’s uit die daar duidelijkheid over moeten geven.

Nieuws uit de tto-afdeling
Helaas zijn wij genoodzaakt de reis die in mei gepland staat naar Cranbrook voor alle tto1 leerlingen te annuleren. Zoals u deze week heeft gehoord, heeft de Nederlandse regering maatregelen getroffen om het Coronavirus harder aan te pakken. Maandagavond heeft de Britse regering een vergelijkbare maatregel getroffen, waarbij gezinnen thuis moeten blijven en alleen vanwege essentiële gronden zich mogen verplaatsen. De gastgezinnen kunnen helaas onze leerlingen niet opvangen.

Wij begrijpen dat de teleurstelling groot is onder de leerlingen. Wij vinden de reis naar Engeland aan het eind van de eerste klas een geweldig moment om terug te kijken op de voortgang die geboekt is in de Engelse taal van de brugklas tto-leerlingen. Het annuleren komt voort uit pure overmacht.

Wij zien geen mogelijkheid om de reis volgend schooljaar uit te voeren voor de huidige brugklassers. Het programma in de tweede klas zit vol en wij willen zoveel mogelijk de lessen door laten gaan.

Annuleringskosten voor de reis worden door de school betaald. Ouders krijgen het bedrag voor de geannuleerde reis uitgekeerd als een korting op de tto-kosten van leerjaar 2. Mocht u liever het geld van de reis retour ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten door een mail te sturen naar tto@rsg-enkhuizen.nl. Vermeld u hierbij graag de naam en klas van uw zoon/dochter.

De voor tto2 leerlingen geplande reis naar Den Haag in april kan ook geen doorgang vinden. Wij bieden de kosten van deze reis ook als een korting op de tto-kosten van leerjaar 3. Annuleringskosten voor de reis worden door de school betaald. Ook hierbij geldt dat mocht u liever het geld van de reis retour ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten door een mail te sturen naar tto@rsg-enkhuizen.nl onder vermelding van de naam en klas van uw zoon/dochter.

Zoals bekend werkt de tto-ouderbijdrage als een spaarprogramma voor alle tto-activiteiten. Mocht er aan het eind van de derde klas een positief saldo in de tto-bijdrage staan, dan wordt het bedrag aan de ouders/verzorgers terugbetaald.

Toetsen voor TTO3
Zoals elk jaar sluiten wij het 3e jaar tto af met Checkpoint toetsen van Cambridge University voor de vakken Engels en wiskunde. Deze worden gewoonlijk in de maand april afgenomen. Vorige week hebben wij de informatie hierover op verschillende pagina’s in Magister geplaatst. Wij zijn echter genoodzaakt om deze toetsen te annuleren in verband met de maatregelen genomen door zowel Cambridge als de Nederlandse regering met betrekking tot toetsen/examens op school.

Deze toetsen worden normaliter landelijk ingezet om het eindniveau Engels in kaart te brengen van tto-leerlingen. Nuffic, de inspectiedienst van de tto-scholen, heeft alle tto-scholen coulance aangeboden gezien de extreme omstandigheden waarmee wij momenteel te maken hebben.

Het afschaffen van de toetsen dit jaar heeft geen verdere consequenties voor het afronden van tto 3 en het behalen van de tto-junior diploma.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur


BRIEF 24 MAART 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de niet-examenklassen,

Op dit moment wordt alle aandacht opgeëist door de ontwikkelingen rond het niet doorgaan van de centrale examens. Dit betekent dat alleen de ouders en leerlingen van de examenklassen een update ontvangen met inhoudelijke informatie.

Morgen verschijnt er weer een update voor de ouders en leerlingen van alle leerjaren.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

 


BRIEF 23 MAART 2020 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Vanmorgen hebben wij het bericht gekregen dat een docent van de school dhr. Marcet, mentor van klas T2D, is opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend is bij hem het coronavirus geconstateerd. Op dit moment is nog niets te zeggen over de duur van zijn herstel. Dhr. Marcet is de afgelopen dagen in verband met het ‘leren op afstand’ niet op school aanwezig geweest. We hebben op dit moment geen signalen dat het virus verder verspreid is onder leerlingen of onder andere medewerkers. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen, maar vooralsnog kunnen we niets anders doen dan wachten. Het bericht maakt in elk geval duidelijk hoe dicht het coronavirus ons genaderd is. Het is niet een gevaar op afstand, het raakt ons als RSG.

Afronding schoolexamen
Vandaag is in het kader van de afronding van het schoolexamen een aantal toetsen afgenomen. We zijn tevreden over hoe de situatie is verlopen. De leerlingen hebben zich heel goed aan de regels gehouden, die wij hebben opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. De inzet van collega’s is zeer professioneel en de betrokkenheid van hen is hartverwarmend geweest.

Het spoor dat is ingeslagen om deze week zo veel als mogelijk  schoolexamens in aangepaste setting met maximaal vijftien leerlingen af te nemen, blijkt echter niet langer haalbaar te zijn. Afname in kleine groepen betekent een grote inzet van surveillanten. Dit gaat het vermogen van de school op dit moment te boven. Op organisatorische gronden hebben we daarom besloten dat het niet langer mogelijk is om de toetsen met fysieke aanwezigheid van de leerlingen op school af te ronden, de toetsafname vindt vanaf dit moment geen verdere doorgang.

Er zijn vandaag veel zorgen geuit in contact dat wij hadden met verschillende ouders en medewerkers. Kern van de contacten was veelal de vraag: Waarom worden de toetsen op school afgenomen, terwijl het afgelopen weekeinde vooral is benadrukt via de landelijke media dat mensen thuis moeten blijven. Om zicht te krijgen op dit dilemma heeft de schoolleiding contact gezocht met de GGD. In dat gesprek  is ook de situatie rond dhr. Marcet besproken en welke mogelijke effecten dit heeft voor leerlingen en/of collega’s. De GGD kwalificeert het contact op school als laagrisicocontact, dit geldt zowel voor het contact dat dhr. Marcet met leerlingen en collega’s heeft gehad, als het contact dat ontstaat bij de afronding van de schoolexamens. De GGD concludeerde dat de school de organisatie van de toetsen vandaag op de juiste wijze heeft vormgegeven. De maatregelen die de school heeft getroffen zijn passend en accuraat. De kans op het verspreiden van het virus is nihil binnen deze c!
ontext. Het hierboven genoemde besluit om de afronding van het schoolexamen anders te organiseren, is dan ook niet genomen uit veiligheidsoverwegingen, het gaat om de uitvoerbaarheid.

Het betekent dat de school de komende week gaat onderzoeken op welke alternatieve wijze de afronding van het schoolexamen wordt vormgegeven. Op maandag 30 maart brengen we de examenkandidaten en hun ouders op de hoogte van de wijzigingen die noodzakelijk zijn in dit traject. Met de verschillende betrokken secties nemen we contact op om de alternatieven in kaart te brengen. Het tijdschema tot aanvang  van het centraal examen bevat hier voldoende ruimte voor. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de examenleerlingen zo min mogelijk nadeel ondervinden van de gegeven situatie.

De toetsen die vanaf dinsdag 24 maart op school gepland stonden vinden dus geen doorgang. Schoolexamens waarover docenten met de leerlingen afspraken hebben gemaakt die al niet op school plaats zouden vinden gaan gewoon door. Alle betrokkenen bij het CPE kunstvakken 2 voor VMBO-TL4 ontvangen zo snel mogelijk informatie over de afname van dit praktisch examen.

Opvang van leerlingen
In de periode dat de lessen geen doorgang vinden op school, wordt voor een aantal leerlingen met ouders in vitale beroepen opvang verzorgd. Het betekent dat de school alle dagen van de week geopend is van 09.00 – 15.00 uur.

Ik hoop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

 


BRIEF 20 MAART 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Hierbij ontvangt u de laatste update van deze week. Zoals eerder aangegeven gaan wij er vanuit dat wij met ingang van de aankomende week u elke woensdag op de hoogte brengen met een weekbulletin. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, dan wijken wij hier van af en krijgt u ook tussendoor bericht van de school.

Afstand leren
Een aantal leerlingen en ouders heeft ons van feedback voorzien gedurende de afgelopen dagen. Het biedt een wisselend beeld. Sommige ouders geven aan dat hun kinderen goed uit de voeten kunnen met het werk, van andere ouders horen we dat hun kind met geen stok aan het werk te krijgen is. Het is wel van groot belang dat het werk gemaakt wordt om zo achterstand ten opzichte van klasgenoten te voorkomen. Het schoolwerk is niet vrijblijvend, het is geen spontaan ingelaste vakantie. We gaan als school bekijken hoe we de voortgang goed in beeld kunnen houden en waar het nodig is de leerlingen die niet online komen daar op te begeleiden. We kijken ook hoe we de lesinstructie nog verder kunnen optimaliseren.

Deze tip van een ouder willen wij u niet onthouden: “Magister is niet altijd bereikbaar. Laat daarom de leerlingen zodra ze het huiswerk van een vak openen een schermafbeelding maken zodat ze altijd via de foto kunnen zien wat de opdracht is. Dit geldt ook voor de bijlagen.” Ook zien wij vaak de suggestie langskomen om met Microsoft Teams aan de slag te gaan. Achter de schermen hebben onze ICT-ers hard gewerkt om de klassen aan te maken in dit systeem. Het aantal docenten wat hiermee werkt neemt iedere dag toe. Echter is het op dit moment niet reëel om van alle docenten te verwachten dat zij onmiddellijk vaardig zijn in dit programma. Gezien de situatie is het natuurlijk lastig om scholing aan te bieden. Om die reden hebben wij ervoor gekozen het gebruik van Teams niet te verplichten. Wel blijven we benadrukken dat Magister (en de Magisteragenda) de startplek is waar het schoolwerk aangeboden moet worden.

Afronding schoolexamens
Vanaf maandag a.s. gaan we aan de slag met de afronding van het schoolexamen van de leerlingen uit de examenklassen. Gisteren is het schema van de toetsen bekend gemaakt en is ook aangegeven welke regels er gelden.

Leerlingen met klachten die verband kunnen houden met het coronavirus mogen niet deelnemen aan de toetsen! Met hen wordt individueel bekeken op welke wijze zij het schoolexamentraject afronden. Er is voldoende tijd tot de aanvang van het centraal examen om een passende oplossing te vinden.

Voor de examenleerlingen die wel naar school komen om de toetsen te maken, gelden strenge regels waar strikt op wordt toegezien:

• Vermijd direct contact met andere leerlingen
• Houd anderhalve meter afstand
• Zorg er voor dat je zo kort mogelijk in de school aanwezig bent
• Verlaat direct het schoolterrein nadat de toetsen zijn afgerond.

We doen dit om de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te waarborgen en besmetting te voorkomen.

Inmiddels zijn alle schoolexamens, inclusief de mondelingen, die de komende week plaatsvinden in Zermelo gezet. Nog niet voor alle toetsen zijn lokalen geroosterd, die komen volgende week op Zermelo te staan. Houd Zermelo dus in de gaten.

Activiteiten
Er zijn door ouders vragen gesteld over de ouderavond die oorspronkelijk gepland stond voor 24 maart a.s. Deze ouderavond gaat niet door, er wordt onderzocht op welke wijze wij hier vorm aan kunnen geven. U wordt hier na 7 april over op de hoogte gebracht. Tot en met de meivakantie worden alle activiteiten, ouderavonden, excursies, werkweken etc. geannuleerd. Medio april wordt besloten over de periode tot aan de zomervakantie. De financiële consequenties door verplichtingen voor schoolreizen die met externen zijn aangegaan zijn voor school en niet voor ouders.

Tot slot
Ik hoop jullie als leerlingen en ouders met het bovenstaande voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt om het leren op afstand goed vorm te geven.
Mochten er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden aan de mentor of het directielid van de afdeling.

Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

 


BRIEF 19 MAART 2020

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Hierbij ontvangt u voor de vijfde keer een update met betrekking tot de situatie rond het coronavirus en wat dit betekent voor de RSG. De school heeft op dit moment 3 opdrachten:

 

 1. Het bieden van leren op afstand voor alle leerlingen
 2. Het verzorgen van het traject zodat de examenkandidaten het schoolexamen goed kunnen afronden
 3. Het bieden van opvang aan leerlingen van ouders met vitale beroepen

 

We slagen er goed in op deze drie fronten resultaat te boeken en dat is volledig te danken aan de enorme inzet van alle docenten en onderwijsondersteuners van de RSG. Het is hartverwarmend om te zien hoe hard er gewerkt wordt en wat een enthousiasme er te zien is. We zien ook dat veel leerlingen met enthousiasme de tanden in het werk zetten.

 

Afstand leren

Gisteren gaven we al aan dat het aanbieden van leren op afstand nieuw is voor onze school. We ontdekken veel, ook vandaag weer. Om alles in goede banen te leiden is feedback heel belangrijk voor ons. Dan kunnen we nog beter leren en weten we waar het goed gaat, maar ook krijgen we dan zicht op waar de verbeterpunten zitten. We houden ons dus aanbevolen voor tips van leerlingen en ouders. We horen graag van jullie!

 

Er kan contact op worden genomen met de mentor, maar ook de directieleden van de afdelingen ontvangen graag deze opmerkingen. Zij zijn per mail te bereiken op de volgende wijze:

Nick Broerse, brugklassen en VMBO-tl:n.broerse@rsg-enkhuizen.nl

Jochem Scheerman, havo: j.scheerman@rsg-enkhuizen.nl

Vivi Tervoort, atheneum: v.tervoort@rsg-enkhuizen.nl

 

Afsluiting schoolexamen

Volgende week pakken we de draad van de schoolexamens weer op. De twee resterende toetsdagen, maandag 16 maart en dinsdag 17 maart, van toetsweek 3 zijn verplaatst naar maandag 23 maart en dinsdag 24 maart. Inmiddels staan de roosters voor maandag en dinsdag op Zermelo. We vragen iedereen Zermelo goed in de gaten te houden in verband met eventuele wijzigingen.

 

Daarnaast hebben we een planning gemaakt van andere schriftelijke en mondelinge schoolexamens die nog afgerond moeten worden. De algemene planning vinden jullie hieronder. Nog niet voor alle onderdelen zijn tijden gepland. Binnenkort zetten we ook deze onderdelen op Zermelo. Houd Zermelo dus goed in de gaten, ook voor eventuele wijzigingen. 

 

Dringend verzoek om absentie bij toetsen voorafgaand aan de toets altijd telefonisch te melden bij de receptie en via een mail aan het directielid van de betreffende afdeling.

 

Daarnaast zijn er nog inleveropdrachten, praktische opdrachten etc. De vakdocenten maken met hun leerlingen afspraken over de inleverdata en de manier van inleveren. Waarschijnlijk is dat in veel gevallen al gebeurd. De planning van deze opdrachten is niet in het overzicht opgenomen. 

 

Hieronder vinden jullie richtlijnen voor de afname van de schoolexamens voor de komende weken. Omdat een aantal zaken anders loopt dan anders, is het verzoek om deze richtlijnen goed door te nemen en ze op te volgen. 

 

We realiseren ons dat dit een zeer bijzondere situatie is. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de leerlingen de schoolexamens zo goed mogelijk kunnen maken. Vanaf deze plaats wensen we iedereen heel veel succes met de voorbereidingen van de laatste toetsen!

 

Planning afname schoolexamens T4-H5-A6 (stand 19 maart 2020)

In de planning zijn schriftelijke toetsen en mondelingen opgenomen die ingeroosterd moeten worden. Inleveropdrachten, PO’s ect. lopen via vakdocenten. Die hebben we niet in de planning hieronder opgenomen.

 

Datum

T4

H5

A6

Bijzonderheden

23 maart

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

 

24 maart

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

 

25 maart

08.15-12.35:

Mondelingen economie

 

13.05-14.05:

Schriftelijk schoolexamen: AK 6

 

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

 

26 maart

08.15-12.35:

Mondelingen economie

 

13.05-14.05:

Schriftelijk schoolexamen: Du 9

 

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

 

27 maart

08.15-09.15:

Schriftelijk schoolexamen: EN 10 (regulier Engels)

 

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

 

30 maart

 

 

08.15-10.15:

Schriftelijk schoolexamen: A6sk14

 

31 maart

Afname Centraal Praktijk Examen (CPE) Kunst

08.15-12.35:

Mondelingen Frans

 

 

1 april

Afname CPE Kunst

 

08.15-12.35:

Mondelingen Frans

 

2 april

Afname CPE Kunst

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

3 april

Mondelingen Nederlands

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

6 april

Mondelingen Nederlands

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

7 april

 

Mondelingen Nederlands

 

Hervatten lessen?

 

 

Hervatten lessen?

 

 

Hervatten lessen?

Opgeven herkansingen

8 april

Mondelingen Nederlands

 

Lessen?

 

 

Lessen?

 

 

Lessen?

 

9 april

Lessen?

Lessen?

Lessen?

 

10 april

Lessen?

Lessen?

Lessen?

 

14 april

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

15 april

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

16 april

Herkansingen

Herkansingen

Herkansingen

 

17 april

Herkansingen

Herkansingen

Herkansingen

 

20 april

Lessen?

 

13.05-14.05:

Cijfercontrole bij mentor

Lessen?

 

13.05-14.05:

Cijfercontrole bij mentor

Lessen?

 

13.05-14.05:

Cijfercontrole bij mentor

 

21 april

Facultatieve lessen?

Facultatieve lessen?

Facultatieve lessen?

 

 

Speciaal voor de leerlingen van de examenklassen:

Beste leerlingen,

De komende weken ronden jullie de schoolexamens af. Omdat een aantal zaken anders dan anders verloopt, zetten we alle aandachtspunten voor de afname van schoolexamens op een rij. Willen jullie onderstaande punten goed doornemen en ze, wanneer van toepassing, in acht nemen? Punt 1 tot en met 6 gelden specifiek voor de huidige situatie. Op deze manier kunnen we de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers van de school zo goed als mogelijk waarborgen

Uitgangspunten:

-         niet meer dan 15 leerlingen in een lokaal

-         in de Kleine Aula maximaal 45 leerlingen

-         je neemt de 1,5-meterafstandregel in acht

-         je bent zo min mogelijk in de school: als je de school binnenkomt, ga je meteen naar je toetslokaal, na het maken van de toets ga je, als ze geen andere toetsen meer hebben, meteen de school weer uit

-         als je twee toetsen hebben, kun je tussendoor terecht in het havodomein. Houd ook daar 1,5 meter afstand van iedereen.

 1. Zorg ervoor dat je ongeveer 5 minuten voordat de toets begint, bij het lokaal bent. Houd ook als je staat te wachten 1,5 meter afstand van andere mensen.
 2. Ga pas naar binnen als de surveillant aangeeft dat dat mag.
 3. Ga aan tafels zitten waarop materiaal klaar ligt.
 4. Je vult het lokaal van achteren op. Als je als eerste het lokaal binnenkomt, ga je dus helemaal achteraan zitten.
 5. De materialen laat je liggen totdat je docent zegt dat je mag beginnen.
 6. De surveillant blijft tijdens de toets voor in het lokaal staan/zitten om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Als je een vraag hebt, steek je je vinger op en wacht je tot de surveillant aangeeft dat je je vraag mag stellen. Je kunt dus GEEN inhoudelijke vragen over de toets stellen.
 7. Als je klaar bent met de toets, laat je je gemaakte werk afgedekt met de toets op je tafel liggen.
 8. Als je klaar bent met de toets, mag je het lokaal verlaten. We hanteren in deze situatie dus niet de regels van het eindexamen, in tegenstelling tot de andere toetsweken.
 9. Je mag benodigdheden als pen, potlood, gum, rekenmachine etc. op je tafel hebben liggen. Je etui leg je op de grond naast je tafel of je laat hem in je kluis.
 10. Je schooltas mag je niet meenemen de toetsruimte in, ook niet als je een toets in een leslokaal hebt. Stop je tas in je kluis of zet hem buiten de toetsruimte neer in de daarvoor bestemde rekken.
 11. In verband met de veiligheid mogen tassen niet ‘los’ op de grond voor het toetslokaal neergezet worden.
 12. In de toetsruimte (lokaal of kleine aula) mogen géén mobiele telefoons, smart watches, iPads of andere zendapparatuur aanwezig zijn. De apparaten mogen ook niet op een tafel in de toetsruimte neergelegd worden, je moet je spullen echt in je kluis stoppen of thuis laten.
 13. Je mag tijdens de toets alleen papier gebruiken dat door de school beschikbaar is gesteld. Neem dus geen eigen kladpapier mee.
 14. Een kwartier na begin van de toets mag je het toetslokaal nog in. De eindtijd van de toets blijft zoals die is vastgesteld.

Het bieden van opvang aan leerlingen van ouders met vitale beroepen

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de opvangmogelijkheid is zeer beperkt. Toch vinden we het als RSG heel belangrijk dat we deze mogelijkheid bieden aan de ouders. Op veel plaatsen in de regio, in de zorg, bij de andere hulpdiensten, in de supermarkten, maar ook op verschillende andere plekken doen mensen hun best om de samenleving te laten draaien onder de zware omstandigheden die er nu zijn. Door deze opvang te bieden dragen we als school ons steentje bij zodat anderen hun werk kunnen doen.

 

Tot slot

Het is al heel vaak gezegd: het zijn uitzonderlijke tijden. We slaan ons als RSG er doorheen, maar alle inzet en energie is nodig om goed door deze periode heen te komen. Blijf allemaal gezond!

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eugène Kramer

Voorzitter College van Bestuur

 

 


BRIEF 18 MAART 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Hierbij ontvangt u opnieuw een update met betrekking tot de situatie rond het coronavirus en wat dit betekent voor de RSG.

Afsluiting schoolexamen
Gisteren is vanuit het ministerie aangekondigd dat examenleerlingen de kans moeten krijgen hun schoolexamen af te ronden. Op dit moment wordt een planning gemaakt om dit mogelijk te maken.

De directie heeft de volgende uitgangspunten afgesproken:
-We streven naar een volledige afronding van het schoolexamen om daarmee het meeste recht te doen aan de examenleerling.
-Het streven is het schoolexamentraject voor de meivakantie af te ronden.
-De afnamecondities worden aangepast naar de richtlijnen van de RIVM, maatregelen zoals afname in kleine groepen, voldoende afstand (1,5 meter uit elkaar), extra hygiëne, thuisblijven bij klachten, etc. worden uitgewerkt.
-Donderdag 19 maart wordt de planning met het tijdpad gecommuniceerd naar medewerkers en daarna aansluitend naar ouders en leerlingen.
-Wanneer blijkt dat aanpassing van het PTA noodzakelijk is, wordt dit voorgelegd aan de MR.
Daarbij hoort dan een onderbouwing waarom gekozen wordt voor de aanpassing.

Op hoofdlijnen betekent dit het volgende: maandag 23 en dinsdag 24 maart worden de schoolexamens die gepland stonden voor 16 en 17 maart alsnog afgenomen volgens de tijdsplanning die er voor die dagen was.

We streven ernaar om alle schoolexamens in lokalen met niet meer dan 15 leerlingen af te nemen. Over de afname van de schoolexamens stellen we voor leerlingen en collega's duidelijke afspraken en richtlijnen op die gelden in deze situatie.

Na 24 maart worden de resterende schoolexamens afgenomen, hiervoor volgt op later tijdstip nadere informatie.

Morgen wordt de planning van de toetsen verder uitgewerkt. De leerlingen ontvangen op 19 of 20 maart het definitieve toetsrooster.

Afstand leren
Vanaf vandaag is de RSG overgestapt op het bieden van leren op afstand. Er is de afgelopen dagen hard gewerkt en daardoor komt er nu via Magister veel informatie op de leerlingen af.
We benadrukken dat niet alle opdrachten in één keer gemaakt hoeven te worden, maar dat het wel de bedoeling is dat de leerlingen vanuit huis aan de slag gaan met het werk. Op die manier kunnen de leerlingen voortgaan in hun leerproces en voorkomen ze dat zij met een achterstand terugkomen op school. Voor de ouders biedt dit een mogelijkheid om ondersteuning te bieden bij het maken van een planning om zo alle opdrachten afgerond te krijgen.

De geluiden over vertraging in verband met overbelasting van servers en netwerkapplicaties komen via alle kanalen voorbij. Kennelijk zijn we niet alleen bij de RSG op zoek naar digitale oplossingen voor het leren. Mocht de frustratie oplopen, dan is het misschien verstandig om eerst een blik te werpen op www.allestoringen.nl. Dan kunt u zien of meer mensen kampen met hetzelfde probleem.

Het aanbieden van leren op afstand op deze manier is nieuw voor onze school. We ontdekken veel, maar lopen soms ook tegen problemen aan waarvoor we de oplossing nog niet kennen. We kunnen het ons goed voorstellen dat de leerlingen en ook de ouders tips en tops hebben. We horen graag de reacties over wat goed gaat of wat mogelijk nog verbeterd kan worden. Daarvoor kan contact op worden genomen met de mentor, maar ook de directieleden van de afdelingen ontvangen graag deze opmerkingen. Zij zijn per mail te bereiken op de volgende wijze:
Nick Broersen, brugklassen en VMBO-tl: n.broerse@rsg-enkhuizen.nl
Jochem Scheerman, havo: j.scheerman@rsg-enkhuizen.nl
Vivi Tervoort, atheneum: v.tervoort@rsg-enkhuizen.nl

Uitstel ultimatum voor aanmelding mbo-opleiding
De einddatum voor het aanmelden voor een mbo-opleiding is, in verband met COVID-19, uitgesteld van 1 april naar 1 mei 2020.
Leerlingen waarvoor dit geldt, hebben dus een maand extra de tijd om te kiezen en zich aan te melden. Zie voor meer informatie onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/examens-middelbaar-beroepsonderwijs-gaan-door

De RSG steunt de mensen die werken in de zorgsector
Vanmorgen bereikte ons de vraag van de plaatselijke huisartsen of de RSG mogelijk hulp kon bieden door lab-jassen beschikbaar te stellen. Met een spontane actie vanuit de BINAS-hoek lagen er een fractie later 40 lab-jassen klaar. Het is sowieso goed om even stil te staan bij alle mensen die op dit moment waanzinnig hard moeten werken in de zorgsector. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden verdienen enorm veel respect voor hun inspanning. We willen hen graag steunen in de strijd tegen het virus!

Veel gestelde vragen met de antwoorden over de examens.
Hieronder staat een aantal veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. De tekst is afkomstig van de website van de Rijksoverheid en is alleen overgenomen waar het om relevante vragen gaat voor de RSG Enkhuizen.

Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs
Gaan de school- en praktijkexamens door?
Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?
Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Gaan de centrale examens door?
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk over gecommuniceerd zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?
Al het onderwijspersoneel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuis blijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.  

Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden aangeleverd?
Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?
Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt dat de schoolexamentoetsen nog tot 10 dagen voor het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) kunnen worden ingehaald. Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd. In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgesloten voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

Mag het PTA worden aangepast?
Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,


Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur 


BRIEF AAN OUDERS / VERZORGERS EN LEERLINGEN

 

17 MAART 2020

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Hierbij ontvangt u opnieuw een update van de situatie m.b.t. het coronavirus.

De school is de komende periode beperkt opengesteld. Van 09.00 – 15.00 uur is er een beperkte staf aanwezig op de school. In principe is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders de mentor. Voor dringende zaken die u niet via de mentor kunt bespreken kunt u of uw kind zich melden binnen bovengenoemd tijdstip op school.

 

Leren op afstand

Vanaf woensdag 18 maart zullen wij starten met het aanbieden van leren op afstand. De  afgelopen dagen is er hard gewerkt aan lesprogramma’s voor de verschillende leerjaren die worden aangeboden via Magister. De docenten zijn bereikbaar via de mail op de tijden volgens het lesrooster van de tweede periode. Op die manier kunnen we de leerlingen begeleiding bieden bij het maken van de opdrachten.

 

Afronding schoolexamens

Vanmiddag is nadere berichtgeving binnengekomen over de afronding van de schoolexamens. We wachten meer gedetailleerde berichtgeving af.

We gaan morgen uitwerken wat dit betekent voor ons als RSG. Morgenmiddag geven we hierover nadere informatie.

 

Bericht GGD

Op advies van het RIVM is besloten om de groepsvaccinaties HPV, Meningokokken ACWY en DTP/BMR uit te stellen.

 

- Vanaf 16 maart stelt GGD Hollands Noorden de groepsvaccinaties HPV, Meningokokken ACWY en DTP/BMR uit.

- De DTP/BMR en HPV worden uitgesteld tot na de zomervakantie.

- De Meningokokken ACWY wordt ook uitgesteld. Deze vaccinatie moet wel vóór 1 juli gebeuren.

- Nadere informatie hierover volgt vanuit de GGD.

De reden van uitstel is de inzet van jeugdgezondheidszorgmedewerkers bij de bestrijding van het coronavirus en niet het risico op besmetting.

 

Berichtgeving in bulletins

Vanaf volgende week gaan we over op een wekelijkse update over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Op woensdag wordt deze update verstuurd, tenzij er omstandigheden zijn die extra communicatie op andere momenten noodzakelijk maken.

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld en wens alle gezinnen van onze leerlingen sterkte in deze moeilijke periode.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eugène Kramer

Voorzitter College van Bestuur


 

BRIEF 16 MAART 2020 

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, 

 

In vervolg op de nieuwe maatregelen dat scholen t/m maandag 6 april dichtgaan voor leerlingen informeer ik u hierbij over een aantal praktische zaken. Dinsdag 17 maart is gebruikt om het onderwijs voor de komende 3 weken vorm te geven.
Vanaf woensdag 18 maart zullen medewerkers van de school zoveel mogelijk thuis werken.
Daarmee geven wij gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden.

 

Hierdoor zal het algemene telefoonnummer van de school vanaf woensdag niet meer bereikbaar zijn.

Leren op afstand
We hebben, gezien de korte voorbereidingstijd, gekozen voor een zo simpel, overzichtelijk en toegankelijk mogelijke manier van werken. Omdat leerlingen en docenten al gewend zijn om te werken Om die reden kiezen we voor dit programma.

Lesaanbod
Belangrijk is dat de leerling weet wat te doen. Via de Magister-agenda kunnen deze inzien wat er van hen verwacht wordt. Docenten zullen per les het huiswerk noteren óf aangeven op welke plek dit te vinden is.

Communicatie
Voor communicatie met de docent wordt de berichtenmodule in Magister de standaard. We kiezen hiervoor omdat docenten daarmee in één keer een hele klas kunnen berichten. Let op: Magister geeft geen notificatie wanneer er een nieuw bericht is. De berichten moet dus actief gelezen worden. De mentor blijft natuurlijk contactpersoon voor niet-lesgebonden vragen.

Tip: Docenten houden er rekening mee dat zij vooral op de bestaande lesuren vragen van leerlingen zullen ontvangen. Op dit moment kan hierdoor het snelst een antwoord verwacht worden.

Verwachtingen
- De leerling houdt iedere schooldag Magister (berichten, agenda en studiewijzer) bij. Let op: Magister geeft geen notificatie wanneer er een nieuw  bericht is. Berichten moeten dus actief gelezen worden.
- De leerling gebruikt zoveel als mogelijk de desktopversie van Magister. Deze heeft meer functies dan de smartphone app.

 

Uitleen boeken 

In verband met de sluiting van de school zijn alle uitleningen van de mediatheekboeken verlengd tot in ieder geval 6 april 2020.

Over de tussenliggende periodes worden er geen boetes berekend.

 

Hulp
Veel leerlingen zijn automatisch ingelogd via hun smartphone en weten wellicht hun wachtwoord niet meer. Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en ontvang een nieuw wachtwoord op het mailadres wat gekoppeld is aan Magister. Standaard is dit het RSG-mailadres, maar het is mogelijk dat dit is aangepast. Voor hulp: neem contact op met de ICT-ondersteuning via magister@rsg-enkhuizen.nl Vakinhoudelijke vragen kunnen natuurlijk aan de docent gesteld worden.

Een korte handleiding is te vinden op: https://www.magister.nl/leerling-ouder/hoe-werkt-magister-web-leerlingen/
Daarnaast is een uitgebreide handleiding beschikbaar: files/7/1/1/3/1/1/Magister6handleiding.pdf

Let op: het is mogelijk dat (vanwege de landelijke overstap naar afstandsleren) de verschillende online programma’s trager werken dan gebruikelijk.

Examenleerlingen
De minister heeft gisteren in de persconferentie aangegeven dat het leren van examenleerlingen landelijk prioriteit krijgt. Er is in de persconferentie toegezegd dat het CvTE (College voor Toetsen en Examens) deze week richtlijnen geeft over hoe te handelen in de afronding van schoolexamens en in de aanloop naar de centrale eindexamens. Hieronder vallen ook de Centrale Praktische Examens (CPE) voor vmbo-T4 die eind maart en begin april gepland staan. We wachten de landelijke berichtgeving hierover af. Als die berichtgeving er is, dan delen we die uiteraard met de ouders en leerlingen.
De eindexamenleerlingen krijgen de komende weken op dezelfde manier als de andere leerlingen onderwijs op afstand aangeboden. Daarbij zijn we ons bewust van de noodzaak voor deze leerlingen om bij te blijven in hun leerproces en in de voorbereiding naar de eindexamens.

Leeghalen kluisjes
Op dinsdag 17 maart wordt gelegenheid geboden aan leerlingen om hun kluisjes leeg te halen.
Leerlingen met achternaam beginnend van A t/m G tussen 10.00 en 11.00 uur, leerlingen met achternaam beginnend met H t/m P tussen 11.30 en 12.30 uur en tenslotte leerlingen met achternaam beginnend van Q t/m Z tussen 13.00 en 14.00 uur. Hierbij wordt een oproep gedaan aan de leerlingen om sociale contacten met andere leerlingen te vermijden, anderhalve meter afstand te bewaren en zo kort mogelijk in de school aanwezig te zijn. Verlaat direct het schoolterrein na het ophalen van de spullen om de veiligheid te waarborgen en besmetting te voorkomen.

Opvang leerlingen
Wij vragen ouders om uiterlijk dinsdag 17 maart vóór 16.00 uur aan te geven wanneer er gebruik gemaakt wordt van de voorziening om kinderen op te vangen van ouders met een vitaal beroep, door een e-mail te sturen naar secretariaat@rsg-enkhuizen.nl.
Op basis van de aanmeldingen, zorgt de school ervoor dat er een passend aanbod voor opvang op school gerealiseerd gaat worden voor de periode t/m 6 april.
Klik hieronder voor het overzicht van cruciale beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Activiteiten
Tot en met de meivakantie worden alle activiteiten, ouderavonden, excursies, werkweken etc. geannuleerd. Medio april wordt besloten over de periode tot aan de zomervakantie. De financiële consequenties door verplichtingen die met externen zijn aangegaan zijn voor school en niet voor ouders.
Voor de geannuleerde ouderavond die op 24 maart gepland stond, wordt onderzocht op welke wijze hier een vervolg gegeven kan worden.

Ik hoop jullie als leerlingen en ouders met het bovenstaande voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt om het leren op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. Mochten er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden aan de mentor of het directielid van de afdeling.

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

 


Voor verdere informatie verwijzen wij naar onderstaande websites:

Informatie:

https://www.ggdhollandsnoorden.nl

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

https://www.youtube.com/watch?v=ARpZtq9IpAc
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

 


BRIEF D.D. 15 MAART 2020 

 

Bericht aan ouders, verzorgers en leerlingen:

 

Op zondag 15 maart heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarbij de minister van Onderwijs duidelijk heeft gemaakt dat de scholen in Nederland van 16 maart tot en met 6 april gesloten worden in verband met het Coronavirus (COVID-19). Voor de scholen is dit een zeer ingrijpend besluit met verstrekkende gevolgen.

 

De RSG Enkhuizen volgt het besluit van het Kabinet en zal in deze periode geen reguliere lessen aanbieden aan de leerlingen. Wel zal er opvang worden geboden aan de kinderen van ouders met ‘vitale beroepen’. De lijst met ‘vitale beroepen’ wordt verstrekt door de NCTV.

 

De komende dagen gaan de medewerkers van de school aan de slag om op korte termijn “onderwijs op afstand” aan de leerlingen te kunnen bieden. Het spreekt voor zich dat we met deze vorm van onderwijs niet de kwaliteit kunnen bieden die normaliter van de school verwacht mag worden.

 

Er wordt daarnaast de komende periode prioriteit gegeven aan de leerlingen van de examenklassen. Voor hen geldt dat er een maatwerkprogramma zal worden aangeboden, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de komende examens.

 

Verder wordt naar verwachting eind deze week landelijk bekend gemaakt wat de implicaties zijn voor de examenkandidaten op langere termijn. Voor de komende dagen betekent het in elk geval dat de afname van PTA-toetsen wordt opgeschort. De school zorgt ervoor dat de leerlingen zo spoedig mogelijk bericht krijgen over de wijzigingen die het afnametraject krijgt.

 

De komende dagen wordt op de school uitwerking gegeven aan de bovengenoemde zaken. Zodra er meer duidelijk is zal berichtgeving volgen via de website van de school en via de mail.

 

Wij willen alvast alle ouders en leerlingen bedanken voor het begrip in deze bijzondere situatie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eugene Kramer

Voorzitter College van Bestuur

RSG Enkhuizen

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
 • Essentieel