Schoolkosten

Verzekeringen

ONGEVALLENVERZEKERING

De school heeft voor leerlingen, personeel, stagiaires en vrijwillige medewerkers een collectieve ver­ze­kering afgesloten bij Aon Risk Solutions.

Krachtens deze scholierenongevallenverzekering wordt als gevolg van een aan de verze­ker­de zelf overkomen ongeval een uitkering verleend, indien dit ongeval heeft plaats­ge­von­den op weg naar school, gedurende het ver­blijf op school, waar­on­der begrepen de acti­vi­tei­ten buiten school in school­verband en de te­rugweg van school naar huis.

 

Op grond van deze SCHOLIEREN-ONGEVAL­LENVERZEKERING wordt als gevolg van een aan verzekerde zelf overkomen ongeval een uit­kering verleend.

 

De verzekerde bedragen zijn:

€ 12.500,--        bij overlijden

€ 50.000,--        bij blijvende invaliditeit

 

Opgemerkt wordt, wellicht ten overvloede, dat alle schade die door een leerling aan gebouw, meubelen of leermiddelen wordt toegebracht, op kosten van de ouders/verzorgers her­steld wordt.

De school aanvaardt ook geen wettelijke aan­spra­kelijkheid voor schade door leerlingen aan zichzelf of anderen toegebracht.

 

 

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

De school heeft voor alle leerlingen en begeleiders die op excursie, kennismakings­dagen of werkweek gaan een doorlopende reisverzekering afgesloten bij Aon Risk Solutions.

 

Link naar PDF met polisvoorwaarden pakketpolis Ongevallen- en Reisverzekering.