Header Klachtenprocedure

Vertrouwenspersonen

INTERNE VERTROUWENSPERSOON
De (interne) contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders die een klacht hebben. De interne contactpersoon heeft een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op school.
Op onze school zijn de contactpersonen: mw. Volbeda en mw. Hendriks.

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen van school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen.
Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en door presentaties voor bijvoorbeeld ouders en leerkrachten.

Indien u (ouder, leerling of medewerker van een school) te maken heeft met een klacht aangaande machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de ouder/leerling eventueel begeleiden bij alle stappen.

Als externe vertrouwenspersoon voor onze school is aangewezen: mw. Ellen Labree en mw. Inez van Ursem, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn.

 

BEREIKBAARHEID
De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken.
U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt.

Vertrouwenspersoon GGD Hollands Noorden
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 324
1740 AH Schagen

 

U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is 0229 – 253392.

In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.