Header Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Algemeen
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de docent, mentor of directie of de speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden neergelegd bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

 

 

Interne Contactpersoon
De (interne) contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders die een klacht hebben. De interne contactpersoon heeft een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op school.
Op onze school zijn de contactpersonen: mw. Volbeda en mw. Hendriks. 

 

Stichting onderwijsgeschillen (extern)
Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke, professionele en transparante organisatie die op een kwalitatief hoogwaardige wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan commissies in de meest ruime zin van het woord bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. De kracht van Stichting Onderwijsgeschillen schuilt in de kwaliteit van dienstverlening enerzijds en de inbedding in het onderwijsveld anderzijds. Stichting Onderwijsgeschillen is bij uitstek in staat de partners in het onderwijsveld te mobiliseren, samenwerking tot stand te brengen en de behandeling van onderwijsgeschillen op een hoger plan te tillen. Hierbij fungeert Stichting Onderwijsgeschillen als een spin in het web op basis van expertise, reputatie en organisatorische activiteiten en faciliteiten.

De visie van de stichting is gebaseerd op de missie en de kernwaarden en houdt rekening met de belanghebbenden en de ontwikkelingen in het onderwijsveld. Stichting Onderwijsgeschillen streeft ernaar een organisatie te zijn die:

  • geheel onafhankelijk is;
  • laagdrempelig en toegankelijk is voor partijen en belanghebbenden in het onderwijsveld;
  • toonaangevend en professioneel is;
  • op doelmatige wijze kwalitatief hoogwaardige diensten levert;
  • een belangrijke bijdrage levert aan de eenheid van jurisprudentie;
  • de functie vervult van Expertisecentrum op het gebied van geschiloplossing voor het gehele onderwijsveld;
  • een aantrekkelijke werkgever is waar talent en ideeën worden uitgedaagd.

De Stichting is een Landelijke Klachtencommissie en wordt in stand gehouden door Onderwijsgeschillen. De Commissie is voortgekomen uit een samenvoeging van de vanaf 1998 functionerende Landelijke Klachtencommissies voor het PO en VO en de Landelijke Klachtencommissie BVE. De Commissie staat open voor het gehele onderwijsveld, van basis tot hoger onderwijs, zowel openbaar als bijzonder.

Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Een van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school.

De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag (College van Bestuur) te nemen maatregelen. 

 

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Telefoon:
030 - 280 95 90

 

Fax:
030 – 280 9591

 

Email:
info@onderwijsgeschillen.nl

 

Bezoekadres:
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

 

Externe vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen van school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling.
De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen.

Indien een medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, dan wordt verwezen naar de arbodienst van de school.
Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en door presentaties voor bijvoorbeeld ouders en leerkrachten.

Indien u (ouder, leerling of medewerker van een school) te maken heeft met een klacht aangaande machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de ouder/leerling eventueel begeleiden bij alle stappen.

Als externe vertrouwenspersoon voor onze school is aangewezen mevrouw T. Geerdes-Maas, werkzaam bij de GGD Hollands Noorden, locatie Hoorn.

 

Bereikbaarheid
De externe vertrouwenspersoon kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken.
U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te noteren, zodat mevrouw Geerdes - Maas u terug kan bellen. Het adres is:

Vertrouwenspersoon GGD Hollands Noorden
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 324
1740 AH Schagen

U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is 0229 – 253392. In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie
  • Essentieel