Schoolgids en Handboek

Handboek RSG

Momenteel wordt het handboek geactualiseerd.
Hierdoor zijn niet alle koppelingen actief.

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Doelstellingen

1.1.1. Missie en Statement
1.1.2. Doel en doelstellingen
1.1.3. Onderwijsvisie

1.1.4. Communicatieplan RSG

 

1.2. Schoolplan/Actieplan

1.2.1. Strategisch beleidsplan
1.2.2. Schoolplan

 

 2. SCHOOLREGELS
 
2.1. Schoolreglementen algemeen

2.1.1. Schoolreglement
2.1.2. Vrijstelling schoolbezoek
2.1.3. Privacy reglement leerlingenadministratie

 

2.2. Gedragsregels

2.2.1. Gedragscode communicatie met leerlingen en ouders

2.2.2. Beleid telefoontas

1. Protocol voor docenten

2. Protocol voor leerlingen

3. Protocol voor ouders

 

2.3. Verzuim en absentieregels

2.3.1. Schorsing en verwijdering
2.3.2. Verzuimprotocol

 

2.4 Gebruik softdrugs/harddrugs

 

2.5. Schoolreizen voorwaarden

3. ONDERWIJS

3.1. In- en doorstroom leerlingen

3.1.1. Toelatingsprocedure leerlingen
3.1.2. Bevorderingsnormen 2016-2017

Stroomschema’s bevordering

3.1.3. Protocol toetsing

 

3.2. Begeleiden leerlingen

3.2.1. Schoolondersteuningsprofiel RSG Enkhuizen
3.2.2. Mentoraat
3.2.3. Counselor
3.2.4. Interne en externe vertrouwenspersonen
3.2.5. Feestdagen

 

3.3. Examenregelingen

3.3.1. Examenregelingen

 

3.4 Leerlingenraad

3.4.1. Statuut leerlingenraad


4. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 
4.1. MR-reglement
 
5. VEILIGHEID
 
5.1. Convenant veilige school

5.2. Crisiscommunicatie

5.2.1. Contactgegevens crisisteam en belangrijke personen bij crisis
5.2.2. Handelingsprotocol bij buitenschoolse schoolactiviteiten
5.2.3. Handelingsprotocol bij overlijden leerling
5.2.4. Handelingsprotocol bij overlijden medewerker
5.2.5. Handelingsprotocol bij verkeersongeval met meerdere slachtoffers vanuit school
5.2.6. Handelingsprotocol bij bommelding/ernstig wapenincident
5.2.7. Handelingsprotocol bij weer/natuuralarm

 

5.3. RSG tegen agressie en geweld

5.3.1. Protocol cameratoezicht
5.3.2. Baldadigheid/vernieling/diefstal
5.3.3. Mishandeling
5.3.4. Vuurwerk
5.3.5. Melding seksueel geweld
5.3.6. Pestprotocol


5.4. BHV regeling RSG Enkhuizen

5.4.1. Ongevallenregistratie

 

6. BESTUUR

6.1. Integriteitscode RSG 

6.2. Code Goed Onderwijsbestuur

6.3. Managementstatuut afdelingsdirectie

6.4. Regeling vermoeden van misstand

6.5. Statuten Stichting RSG 

6.6. Klachtenregeling RSG Enkhuizen