Schoolgids en Handboek

Handboek RSG

Momenteel wordt het handboek geactualiseerd.
Hierdoor zijn niet alle koppelingen actief.

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Doelstellingen

1.1.1. Missie en Statement
1.1.2. Doel en doelstellingen
1.1.3. Onderwijsvisie

1.1.4. Communicatieplan RSG

 

1.2. Schoolplan/Actieplan

1.2.1. Strategisch beleidsplan
1.2.2. Schoolplan

 

 2. SCHOOLREGELS
 
2.1. Schoolreglementen algemeen

2.1.1. Schoolreglement
2.1.2. Vrijstelling schoolbezoek
2.1.3. Privacy reglement leerlingenadministratie

 

2.2. Gedragsregels

2.2.1. Gedragscode communicatie met leerlingen en ouders

2.2.2. Beleid telefoontas

1. Protocol voor docenten

2. Protocol voor leerlingen

3. Protocol voor ouders

 

2.3. Verzuim en absentieregels

2.3.1. Schorsing en verwijdering
2.3.2. Verzuimprotocol

 

2.4. Reglement genotmiddelen leerlingen

 

2.5. Schoolreizen voorwaarden

3. ONDERWIJS

3.1. In- en doorstroom leerlingen

3.1.1. Toelatingsprocedure leerlingen
3.1.2. Bevorderingsnormen 2017-2018

Bevorderingsnormen GPL 2017-2018

Stroomschema’s bevordering

3.1.3. Protocol toetsing

 

3.2. Begeleiden leerlingen

3.2.1. Schoolondersteuningsprofiel RSG Enkhuizen
3.2.2. Mentoraat
3.2.3. Counselor
3.2.4. Interne en externe vertrouwenspersonen
3.2.5. Feestdagen

 

3.3. Examenregelingen

3.3.1. Examenregelingen

 

3.4 Leerlingenraad

3.4.1. Statuut leerlingenraad


4. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 
4.1. MR-reglement
 
5. VEILIGHEID
 
5.1. Convenant veilige school

5.2. Crisiscommunicatie

5.2.1. Contactgegevens crisisteam en belangrijke personen bij crisis
5.2.2. Handelingsprotocol bij buitenschoolse schoolactiviteiten
5.2.3. Handelingsprotocol bij overlijden leerling
5.2.4. Handelingsprotocol bij overlijden medewerker
5.2.5. Handelingsprotocol bij verkeersongeval met meerdere slachtoffers vanuit school
5.2.6. Handelingsprotocol bij bommelding/ernstig wapenincident
5.2.7. Handelingsprotocol bij weer/natuuralarm

5.2.8. Handelingsprotocol bij schadelijk handelen door (ex)medewerker

 

5.3. RSG tegen agressie en geweld

5.3.1. Protocol cameratoezicht
5.3.2. Pestprotocol


5.4. BHV regeling RSG Enkhuizen

5.4.1. Ongevallenregistratie

 

6. BESTUUR

6.1. Integriteitscode RSG 

6.2. Code Goed Onderwijsbestuur

6.3. Managementstatuut afdelingsdirectie

6.4. Regeling vermoeden van misstand

6.5. Statuten Stichting RSG 

6.6. Klachtenregeling RSG Enkhuizen

6.7. Reglement criteria nevenfuncties bestuurder