Schoolgids en Handboek

Handboek RSG

Momenteel wordt het handboek geactualiseerd.
Hierdoor zijn niet alle koppelingen actief.

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Doelstellingen

1.1.1. Missie en Statement
1.1.2. Doel en doelstellingen
1.1.3. Onderwijsvisie

1.1.4. Communicatieplan RSG

 

1.2. Schoolplan/Actieplan

1.2.1. Strategisch beleidsplan
1.2.2. Schoolplan

 

 2. SCHOOLREGELS
 
2.1. Schoolreglementen algemeen

2.1.1. Schoolreglement
2.1.2. Vrijstelling schoolbezoek
2.1.3. Privacy reglement leerlingenadministratie

 

2.2. Gedragsregels

2.2.1. Gedragscode communicatie met leerlingen en ouders

2.2.2. Beleid telefoontas

1. Protocol voor docenten

2. Protocol voor leerlingen

3. Protocol voor ouders

 

2.3. Verzuim en absentieregels

2.3.1. Schorsing en verwijdering
2.3.2. Verzuimprotocol

 

2.4. Reglement genotmiddelen leerlingen

 

2.5. Schoolreizen voorwaarden

3. ONDERWIJS

3.1. In- en doorstroom leerlingen

3.1.1. Toelatingsprocedure leerlingen
3.1.2. Bevorderingsnormen 2017-2018

Bevorderingsnormen GPL 2017-2018

Stroomschema’s bevordering

3.1.3. Protocol toetsing

 

3.2. Begeleiden leerlingen

3.2.1. Schoolondersteuningsprofiel RSG Enkhuizen
3.2.2. Mentoraat
3.2.3. Counselor
3.2.4. Interne en externe vertrouwenspersonen
3.2.5. Feestdagen

3.2.6. Dyslexie protocol

 

3.3. Examenregelingen

3.3.1. Examenregelingen

 

3.4 Leerlingenraad

3.4.1. Statuut leerlingenraad


4. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 
4.1. MR-reglement
 
5. VEILIGHEID
 
5.1. Convenant veilige school

 

5.3. RSG tegen agressie en geweld

5.3.1. Protocol cameratoezicht
5.3.2. Pestprotocol


5.4. BHV regeling RSG Enkhuizen

5.4.1. Ongevallenregistratie

 
5.5. Beleidsdocument crisiscommunicatie

6. BESTUUR

6.1. Integriteitscode RSG 

6.2. Code Goed Onderwijsbestuur

6.3. Managementstatuut afdelingsdirectie

6.4. Klokkenluidersregeling

6.5. Statuten Stichting RSG 

6.6. Klachtenregeling RSG Enkhuizen

6.7. Reglement criteria nevenfuncties bestuurder