Schoolgids en Handboek

Handboek RSG

Momenteel wordt het handboek geactualiseerd.
Hierdoor zijn niet alle koppelingen actief.

 

1. ALGEMEEN

 

1.1. Doelstellingen

1.1.1. Missie en Statement
1.1.2. Doel en doelstellingen
1.1.3. Onderwijsvisie

1.1.4. Communicatieplan RSG

 

1.2. Schoolplan RSG 2020-2024

 

 2. SCHOOLREGELS
 
2.1. Schoolreglementen algemeen

2.1.1. Schoolreglement
2.1.2. Vrijstelling schoolbezoek

 

2.2. Gedragsregels

2.2.1. Gedragscode communicatie met leerlingen en ouders

2.2.2. Beleid telefoontas

1. Protocol voor docenten

2. Protocol voor leerlingen

3. Protocol voor ouders

 

2.3. Verzuim en absentieregels

2.3.1. Schorsing en verwijdering
2.3.2. Verzuimprotocol

 

2.4. Reglement genotmiddelen leerlingen

 

2.5. Schoolreizen voorwaarden

3. ONDERWIJS

3.1. In- en doorstroom leerlingen

3.1.1. Toelatingsprocedure leerlingen
3.1.2. Reglement rapportvergaderingen en bevorderingsnormen 2020-2021

3.1.3. Protocol toetsing

 

3.2. Begeleiden leerlingen

3.2.1. Schoolondersteuningsprofiel RSG Enkhuizen
3.2.2. Mentoraat
3.2.3. Counselor
3.2.4. Interne en externe vertrouwenspersonen
3.2.5. Feestdagen

3.2.6. Dyslexie protocol

 

3.3. Examenregelingen

3.3.1. Examenregelingen 2020-2021

 

3.4 Leerlingenraad

3.4.1. Leerlingenstatuut


4. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 
4.1. MR-reglement
 
5. VEILIGHEID
 
5.1. Convenant veilige school

 

5.3. RSG tegen agressie en geweld

5.3.1. Protocol cameratoezicht
5.3.2. Pestprotocol


5.4. BHV regeling RSG Enkhuizen

5.4.1. Ongevallenregistratie

 
5.5. Beleidsdocument crisiscommunicatie

6. BESTUUR

6.1. Integriteitscode RSG 

6.2. Code Goed Onderwijsbestuur

6.3. Managementstatuut afdelingsdirectie

6.4. Klokkenluidersregeling

6.5. Statuten Stichting RSG 

6.6. Klachtenregeling RSG Enkhuizen

6.7. Reglement criteria nevenfuncties bestuurder