Rooster

Geen centrale examens dit jaar (update 27 maart)

Update 27 maart 2020 

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dit is besloten door minister Slob samen met de onderwijsorganisaties op 24 maart.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

 

Brief 18 maart 

Brief 19 maart 

Brief 20 maart 

Brief 23 maart 

Brief 24 maart 

Brief 27 maart 

 

BRIEF 27 MAART 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Ik wil u graag voor het weekend nog op de hoogte brengen van de onderstaande zaken:

Afronding schoolexamens
De afgelopen dagen is met de secties gesproken over de afronding van de schoolexamens, over alternatieve afnamevormen, benodigdheden en tijdspaden. Onze constatering is dat we fysieke afnamemomenten op school nodig hebben om de schoolexamens naar behoren af te kunnen ronden.

Nu we sinds afgelopen dinsdag weten dat we meer tijd hebben om de schoolexamens af te ronden, kunnen we de afnamemomenten over een langere tijd uitsmeren. Dat geeft ons de mogelijkheid om de afname van de schoolexamens anders te organiseren dan dat we afgelopen maandag (en dinsdag) hebben gedaan waarbij we strikt de maatregelen van het RIVM blijven naleven. Uitgangspunt daarbij is dat we steeds een minimaal aantal mensen in de school hebben en dat een minimaal aantal mensen in een lokaal/ruimte zit. Dat betekent dat we waar nodig lesgroepen in kleinere groepen gaan splitsen die andere begintijden van toetsen krijgen.

Omdat we niet weten hoe de situatie na 7 april of na de meivakantie zal zijn, hebben we besloten niet verder te wachten met het inplannen van schoolexamens, zodat we de volle tijd kunnen benutten voor de afronding van schoolexamens. Op die manier is er ook nog voldoende tijd voor het inhalen en herkansen van schoolexamens. Voordat we hier verder over communiceren, wachten we de landelijke berichtgeving van dinsdag 31 maart af. Op z'n vroegst geven we hier dus aanstaande woensdag uitsluitsel over.

Van leerlingen krijgen we regelmatig de vraag of gemiste PTA-onderdelen nog ingehaald moeten worden. Voor alle duidelijkheid: alle PTA-onderdelen moeten worden gemaakt. Dat betekent dat alles wat nu nog open staat, hetzij door inhalen, hetzij doordat toetsen regulier nog gemaakt moeten worden, gedaan gaat worden.
Voor het inhalen van PTA-onderdelen, zullen gecoördineerde momenten georganiseerd worden.

Anders dan in eerdere updates is vermeld, ontvangen de leerlingen en ouders van de examenklassen dus niet eerder dan aanstaande woensdag de details over het vervolg van het traject van de afname van het schoolexamen.

Uitstel Anglia examens
De Anglia examens die gepland stonden voor donderdag 9 april en donderdag 14 mei zijn uitgesteld door de Anglia organisatie. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor deze data gaat examen doen op donderdag 18 juni. De deelnemers ontvangen tegen die tijd informatie over het tijdstip en de locatie van afname.
Door de sluiting van de scholen biedt de organisatie extra hulp met de voorbereiding op de examens op hun website www.anglia.nl. Wanneer u verder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Lisette Borst via l.borst@rsg-enkhuizen.nl.

Cambridge examens
Gisteravond hebben we officieel bericht gehad betreffende de Cambridge English (First, Advanced, Proficiency en Business) examens.
De Cambridge English examens gaan vooralsnog gewoon door in juni. Mocht de situatie zich voordoen dat de examens toch niet kunnen worden afgenomen, dan worden de examens verschoven naar het nieuwe schooljaar en krijgen alle officieel aangemelde leerlingen een voucher voor het examen waarvoor zij zijn aangemeld.
Op dit moment is de coördinator van de Cambridge examens Femke Pieters druk bezig de aanmeldingen voor de deadline van eind volgende week voor elkaar te krijgen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens jullie een goed weekend,

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur


 

BRIEF 24 MAART 2020 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de examenklassen,

 

Vandaag is duidelijk geworden dat de centrale examens niet doorgaan dit schooljaar. Er ontstaat hierdoor meer ruimte voor een goede afronding van het schoolexamen. Als school zijn we blij met deze beslissing. Naar onze mening kunnen we er op deze manier het beste voor zorgen dat alle examenkandidaten een eerlijke kans krijgen om een volwaardig diploma te bemachtigen, zodat ze daarmee zonder vertraging kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding. Maar het belangrijkste wat ons betreft is dat we er nu ook voor kunnen zorgen dat de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers van de school gewaarborgd is.

  

Kort samengevat bestaat het besluit uit de volgende punten:

 

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen worden opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. 
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

 

Het besluit is ingrijpend, maar het betekent dat de minister het vertrouwen geeft aan de scholen om hier uitvoering aan te geven en zo te komen tot het bieden van een volwaardig diploma aan de examenkandidaten.

 

Deze week brengen we in kaart wat de gevolgen zijn van dit besluit en bepalen wij hoe er invulling gegeven wordt aan de richtlijnen die wij hebben ontvangen vanuit het ministerie. Op maandag 30 maart brengen wij de examenleerlingen en de ouders hiervan op de hoogte.

 

Veel gestelde vragen met de antwoorden over de examens.

Hieronder staat een lijst met veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. De tekst is afkomstig van de website van de Rijksoverheid en is alleen overgenomen waar het om relevante vragen gaat voor de RSG Enkhuizen. De vragen worden regelmatig aangevuld, daarom verwijzen we graag naar het volgende adres:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer

Voorzitter College van Bestuur


LIJST VEEL GESTELDE VRAGEN

 

Gaan de centraal examens door?

Nee, de centraal examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen.

Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

 

Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?

Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

 

Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding de leerling doorstroomt?

Een leerling kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar het vervolgonderwijs gebeurtop basis van dat diploma.

In overleg met het vervolgonderwijs komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.

 

Gaan de schoolexamens wel door?

Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen worden gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen.

 

Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren bij de schoolexamens?

Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Scholen zijn vrij in de vorm van het schoolexamen. Er kunnen bijvoorbeeld mondelinge examens telefonisch worden afgenomen. Als fysieke aanwezigheid nodig is, dan moeten de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten thuis blijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven de scholen onderwijs op afstand.

Na het verschijnen van het rapport van het RIVM, dat rond 6 april wordt verwacht, volgt een nieuwe afweging. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM.

 

Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?

 • De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni, de deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei.

Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden. Leerlingen worden gevraagd zich wel voor 1 mei aan te melden en deel te nemen aan activiteiten om de toekomstig student voor te bereiden op het hoger onderwijs.

 

Wat gebeurt er als niet alle schoolexamens zijn afgenomen?

Scholen kunnen het PTA aanpassen als dat nodig is om de schoolexamens af te kunnen nemen. Daarbij moeten alle eindtermen worden gedekt. De diplomabeslissing zal in deze gevallen worden genomen op basis van de tot dan toe afgesloten schoolexamens.

 

Wanneer krijg ik als school/leerling meer informatie over alle consequenties van deze maatregel?

In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische) consequenties. Zoals de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de mogelijkheid van herkansing. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Scholen en leerlingen worden over de uitwerking van bovenstaande zo snel mogelijk geïnformeerd, maar uiterlijk op 6 april.

 

Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen?

 • De schoolexamens kunnen doorgaan als de scholen de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren in acht kunnen nemen.
 • Bij het wachten voor het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.
 • Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.
 •  

Hoe verhoudt het doorgaan van de schoolexamens zich tot de extra maatregelen die op 23 maart zijn genomen?

 • De extra maatregelen van 23 maart hebben geen betrekking op de schoolsituatie.
 • De maatregelen gelden specifiek voor evenementen en samenscholing in de buitenruimte.
 • De nieuwe maatregelen hebben daarom alleen gevolgen voor scholen waar het de situatie op het schoolplein betreft, voor en na afname van de examens. Dit betekent dat bij de examens extra aandacht besteed moet worden aan timing, in- en uitgangen en bewegwijzering.
 • Dit betekent dat de schoolexamens nog steeds doorgang kunnen vinden, mits daarbij de eerdere normen (alle betrokkenen zijn gezond en de afstand tot elkaar is minimaal 1,5 meter) in acht worden genomen.
 •  

Wat is het verschil tussen het schoolexamen en centraal examen?

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen aan het eind van het laatste schooljaar. Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen. Het schoolexamen wordt opgesteld door de scholen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. Op basis van deze eisen wordt het schoolexamen opgesteld door de scholen. Het schoolexamen bestaat meestal uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

 

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school?

Tot in ieder geval 6 april gelden de volgende voorwaarden:

 • De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.
 • Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.
 • Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.
 •  

Hoe verhouden de regels voor examens zich tot de algemene richtlijnen van RIVM voor kinderen?

Voor iedereen - jong en oud - in Nederland geldt dat het advies is bij klachten thuis te blijven. Dit geldt dus ook voor onderwijzend personeel en leerlingen in het examenproces. Daarnaast geldt het devies zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van anderen. Voor (zeker jonge) kinderen - bijvoorbeeld bij opvang op scholen of de kinderopvang - is dit lastig handhaafbaar. Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Maar vermijd grote groepen. Bij examens is de contacttijd beperkt en valt het afstandscriterium beter te organiseren. Het is dan ook van belang om deze voorschriften in acht te nemen. Meer informatie is beschikbaar op de site van het RIVM.

 

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden. De school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen worden.  

 

Mag het PTA worden aangepast?

Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.


 

BRIEF 23 MAART 2020 (betreffende examens)

 

Afronding schoolexamen
Vandaag is in het kader van de afronding van het schoolexamen een aantal toetsen afgenomen. We zijn tevreden over hoe de situatie is verlopen. De leerlingen hebben zich heel goed aan de regels gehouden, die wij hebben opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. De inzet van collega’s is zeer professioneel en de betrokkenheid van hen is hartverwarmend geweest.

Het spoor dat is ingeslagen om deze week zo veel als mogelijk  schoolexamens in aangepaste setting met maximaal vijftien leerlingen af te nemen, blijkt echter niet langer haalbaar te zijn. Afname in kleine groepen betekent een grote inzet van surveillanten. Dit gaat het vermogen van de school op dit moment te boven. Op organisatorische gronden hebben we daarom besloten dat het niet langer mogelijk is om de toetsen met fysieke aanwezigheid van de leerlingen op school af te ronden, de toetsafname vindt vanaf dit moment geen verdere doorgang.

Er zijn vandaag veel zorgen geuit in contact dat wij hadden met verschillende ouders en medewerkers. Kern van de contacten was veelal de vraag: Waarom worden de toetsen op school afgenomen, terwijl het afgelopen weekeinde vooral is benadrukt via de landelijke media dat mensen thuis moeten blijven. Om zicht te krijgen op dit dilemma heeft de schoolleiding contact gezocht met de GGD. In dat gesprek  is ook de situatie rond dhr. Marcet besproken en welke mogelijke effecten dit heeft voor leerlingen en/of collega’s. De GGD kwalificeert het contact op school als laagrisicocontact, dit geldt zowel voor het contact dat dhr. Marcet met leerlingen en collega’s heeft gehad, als het contact dat ontstaat bij de afronding van de schoolexamens. De GGD concludeerde dat de school de organisatie van de toetsen vandaag op de juiste wijze heeft vormgegeven. De maatregelen die de school heeft getroffen zijn passend en accuraat. De kans op het verspreiden van het virus is nihil binnen deze c!
ontext. Het hierboven genoemde besluit om de afronding van het schoolexamen anders te organiseren, is dan ook niet genomen uit veiligheidsoverwegingen, het gaat om de uitvoerbaarheid.

Het betekent dat de school de komende week gaat onderzoeken op welke alternatieve wijze de afronding van het schoolexamen wordt vormgegeven. Op maandag 30 maart brengen we de examenkandidaten en hun ouders op de hoogte van de wijzigingen die noodzakelijk zijn in dit traject. Met de verschillende betrokken secties nemen we contact op om de alternatieven in kaart te brengen. Het tijdschema tot aanvang  van het centraal examen bevat hier voldoende ruimte voor. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat de examenleerlingen zo min mogelijk nadeel ondervinden van de gegeven situatie.

De toetsen die vanaf dinsdag 24 maart op school gepland stonden vinden dus geen doorgang. Schoolexamens waarover docenten met de leerlingen afspraken hebben gemaakt die al niet op school plaats zouden vinden gaan gewoon door. Alle betrokkenen bij het CPE kunstvakken 2 voor VMBO-TL4 ontvangen zo snel mogelijk informatie over de afname van dit praktisch examen.

Opvang van leerlingen
In de periode dat de lessen geen doorgang vinden op school, wordt voor een aantal leerlingen met ouders in vitale beroepen opvang verzorgd. Het betekent dat de school alle dagen van de week geopend is van 09.00 – 15.00 uur.

Ik hoop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

 


BRIEF 20 MAART 2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Hierbij ontvangt u de laatste update van deze week. Zoals eerder aangegeven gaan wij er vanuit dat wij met ingang van de aankomende week u elke woensdag op de hoogte brengen met een weekbulletin. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, dan wijken wij hier van af en krijgt u ook tussendoor bericht van de school.

Afstand leren
Een aantal leerlingen en ouders heeft ons van feedback voorzien gedurende de afgelopen dagen. Het biedt een wisselend beeld. Sommige ouders geven aan dat hun kinderen goed uit de voeten kunnen met het werk, van andere ouders horen we dat hun kind met geen stok aan het werk te krijgen is. Het is wel van groot belang dat het werk gemaakt wordt om zo achterstand ten opzichte van klasgenoten te voorkomen. Het schoolwerk is niet vrijblijvend, het is geen spontaan ingelaste vakantie. We gaan als school bekijken hoe we de voortgang goed in beeld kunnen houden en waar het nodig is de leerlingen die niet online komen daar op te begeleiden. We kijken ook hoe we de lesinstructie nog verder kunnen optimaliseren.

Deze tip van een ouder willen wij u niet onthouden: “Magister is niet altijd bereikbaar. Laat daarom de leerlingen zodra ze het huiswerk van een vak openen een schermafbeelding maken zodat ze altijd via de foto kunnen zien wat de opdracht is. Dit geldt ook voor de bijlagen.” Ook zien wij vaak de suggestie langskomen om met Microsoft Teams aan de slag te gaan. Achter de schermen hebben onze ICT-ers hard gewerkt om de klassen aan te maken in dit systeem. Het aantal docenten wat hiermee werkt neemt iedere dag toe. Echter is het op dit moment niet reëel om van alle docenten te verwachten dat zij onmiddellijk vaardig zijn in dit programma. Gezien de situatie is het natuurlijk lastig om scholing aan te bieden. Om die reden hebben wij ervoor gekozen het gebruik van Teams niet te verplichten. Wel blijven we benadrukken dat Magister (en de Magisteragenda) de startplek is waar het schoolwerk aangeboden moet worden.

Afronding schoolexamens
Vanaf maandag a.s. gaan we aan de slag met de afronding van het schoolexamen van de leerlingen uit de examenklassen. Gisteren is het schema van de toetsen bekend gemaakt en is ook aangegeven welke regels er gelden.

Leerlingen met klachten die verband kunnen houden met het coronavirus mogen niet deelnemen aan de toetsen! Met hen wordt individueel bekeken op welke wijze zij het schoolexamentraject afronden. Er is voldoende tijd tot de aanvang van het centraal examen om een passende oplossing te vinden.

Voor de examenleerlingen die wel naar school komen om de toetsen te maken, gelden strenge regels waar strikt op wordt toegezien:

• Vermijd direct contact met andere leerlingen
• Houd anderhalve meter afstand
• Zorg er voor dat je zo kort mogelijk in de school aanwezig bent
• Verlaat direct het schoolterrein nadat de toetsen zijn afgerond.

We doen dit om de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te waarborgen en besmetting te voorkomen.

Inmiddels zijn alle schoolexamens, inclusief de mondelingen, die de komende week plaatsvinden in Zermelo gezet. Nog niet voor alle toetsen zijn lokalen geroosterd, die komen volgende week op Zermelo te staan. Houd Zermelo dus in de gaten.

Activiteiten
Er zijn door ouders vragen gesteld over de ouderavond die oorspronkelijk gepland stond voor 24 maart a.s. Deze ouderavond gaat niet door, er wordt onderzocht op welke wijze wij hier vorm aan kunnen geven. U wordt hier na 7 april over op de hoogte gebracht. Tot en met de meivakantie worden alle activiteiten, ouderavonden, excursies, werkweken etc. geannuleerd. Medio april wordt besloten over de periode tot aan de zomervakantie. De financiële consequenties door verplichtingen voor schoolreizen die met externen zijn aangegaan zijn voor school en niet voor ouders.

Tot slot
Ik hoop jullie als leerlingen en ouders met het bovenstaande voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt om het leren op afstand goed vorm te geven.
Mochten er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden aan de mentor of het directielid van de afdeling.

Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur


BRIEF 19 MAART 2020 

 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Hierbij ontvangt u voor de vijfde keer een update met betrekking tot de situatie rond het coronavirus en wat dit betekent voor de RSG. De school heeft op dit moment 3 opdrachten:

 

 1. Het bieden van leren op afstand voor alle leerlingen
 2. Het verzorgen van het traject zodat de examenkandidaten het schoolexamen goed kunnen afronden
 3. Het bieden van opvang aan leerlingen van ouders met vitale beroepen

 

We slagen er goed in op deze drie fronten resultaat te boeken en dat is volledig te danken aan de enorme inzet van alle docenten en onderwijsondersteuners van de RSG. Het is hartverwarmend om te zien hoe hard er gewerkt wordt en wat een enthousiasme er te zien is. We zien ook dat veel leerlingen met enthousiasme de tanden in het werk zetten.

 

Afstand leren

Gisteren gaven we al aan dat het aanbieden van leren op afstand nieuw is voor onze school. We ontdekken veel, ook vandaag weer. Om alles in goede banen te leiden is feedback heel belangrijk voor ons. Dan kunnen we nog beter leren en weten we waar het goed gaat, maar ook krijgen we dan zicht op waar de verbeterpunten zitten. We houden ons dus aanbevolen voor tips van leerlingen en ouders. We horen graag van jullie!

 

Er kan contact op worden genomen met de mentor, maar ook de directieleden van de afdelingen ontvangen graag deze opmerkingen. Zij zijn per mail te bereiken op de volgende wijze:

Nick Broerse, brugklassen en VMBO-tl:n.broerse@rsg-enkhuizen.nl

Jochem Scheerman, havo: j.scheerman@rsg-enkhuizen.nl

Vivi Tervoort, atheneum: v.tervoort@rsg-enkhuizen.nl

 

Afsluiting schoolexamen

Volgende week pakken we de draad van de schoolexamens weer op. De twee resterende toetsdagen, maandag 16 maart en dinsdag 17 maart, van toetsweek 3 zijn verplaatst naar maandag 23 maart en dinsdag 24 maart. Inmiddels staan de roosters voor maandag en dinsdag op Zermelo. We vragen iedereen Zermelo goed in de gaten te houden in verband met eventuele wijzigingen.

 

Daarnaast hebben we een planning gemaakt van andere schriftelijke en mondelinge schoolexamens die nog afgerond moeten worden. De algemene planning vinden jullie hieronder. Nog niet voor alle onderdelen zijn tijden gepland. Binnenkort zetten we ook deze onderdelen op Zermelo. Houd Zermelo dus goed in de gaten, ook voor eventuele wijzigingen. 

 

Dringend verzoek om absentie bij toetsen voorafgaand aan de toets altijd telefonisch te melden bij de receptie en via een mail aan het directielid van de betreffende afdeling.

 

Daarnaast zijn er nog inleveropdrachten, praktische opdrachten etc. De vakdocenten maken met hun leerlingen afspraken over de inleverdata en de manier van inleveren. Waarschijnlijk is dat in veel gevallen al gebeurd. De planning van deze opdrachten is niet in het overzicht opgenomen. 

 

Hieronder vinden jullie richtlijnen voor de afname van de schoolexamens voor de komende weken. Omdat een aantal zaken anders loopt dan anders, is het verzoek om deze richtlijnen goed door te nemen en ze op te volgen. 

 

We realiseren ons dat dit een zeer bijzondere situatie is. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de leerlingen de schoolexamens zo goed mogelijk kunnen maken. Vanaf deze plaats wensen we iedereen heel veel succes met de voorbereidingen van de laatste toetsen!

 

Planning afname schoolexamens T4-H5-A6 (stand 19 maart 2020)

In de planning zijn schriftelijke toetsen en mondelingen opgenomen die ingeroosterd moeten worden. Inleveropdrachten, PO’s ect. lopen via vakdocenten. Die hebben we niet in de planning hieronder opgenomen.

 

Datum

T4

H5

A6

Bijzonderheden

23 maart

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

 

24 maart

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

Rooster volgens toetsweek 3

 

25 maart

08.15-12.35:

Mondelingen economie

 

13.05-14.05:

Schriftelijk schoolexamen: AK 6

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

 

26 maart

08.15-12.35:

Mondelingen economie

 

13.05-14.05:

Schriftelijk schoolexamen: Du 9

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

 

27 maart

08.15-09.15:

Schriftelijk schoolexamen: EN 10 (regulier Engels)

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

Volgens rooster:

Mondelingen Nederlands

 

30 maart

 

 

08.15-10.15:

Schriftelijk schoolexamen: A6sk14

 

31 maart

Afname Centraal Praktijk Examen (CPE) Kunst

08.15-12.35:

Mondelingen Frans

 

 

1 april

Afname CPE Kunst

 

08.15-12.35:

Mondelingen Frans

 

2 april

Afname CPE Kunst

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

3 april

Mondelingen Nederlands

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

6 april

Mondelingen Nederlands

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

7 april

 

Mondelingen Nederlands

 

Hervatten lessen?

 

 

Hervatten lessen?

 

 

Hervatten lessen?

Opgeven
herkansingen

8 april

Mondelingen Nederlands

 

Lessen?

 

 

Lessen?

 

 

Lessen?

 

9 april

Lessen?

Lessen?

Lessen?

 

10 april

Lessen?

Lessen?

Lessen?

 

14 april

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

15 april

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

Lessen?

 

Inhaalmoment schoolexamens

 

16 april

Herkansingen

Herkansingen

Herkansingen

 

17 april

Herkansingen

Herkansingen

Herkansingen

 

20 april

Lessen?

 

13.05-14.05:

Cijfercontrole bij mentor

Lessen?

 

13.05-14.05:

Cijfercontrole bij mentor

Lessen?

 

13.05-14.05:

Cijfercontrole bij mentor

 

21 april

Facultatieve lessen?

Facultatieve lessen?

Facultatieve lessen?

 

 

Speciaal voor de leerlingen van de examenklassen:

Beste leerlingen,

De komende weken ronden jullie de schoolexamens af. Omdat een aantal zaken anders dan anders verloopt, zetten we alle aandachtspunten voor de afname van schoolexamens op een rij. Willen jullie onderstaande punten goed doornemen en ze, wanneer van toepassing, in acht nemen? Punt 1 tot en met 6 gelden specifiek voor de huidige situatie. Op deze manier kunnen we de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers van de school zo goed als mogelijk waarborgen

Uitgangspunten:

-         niet meer dan 15 leerlingen in een lokaal

-         in de Kleine Aula maximaal 45 leerlingen

-         je neemt de 1,5-meterafstandregel in acht

-         je bent zo min mogelijk in de school: als je de school binnenkomt, ga je meteen naar je toetslokaal, na het maken van de toets ga je, als ze geen andere toetsen meer hebben, meteen de school weer uit

-         als je twee toetsen hebben, kun je tussendoor terecht in het havodomein. Houd ook daar 1,5 meter afstand van iedereen.

 1. Zorg ervoor dat je ongeveer 5 minuten voordat de toets begint, bij het lokaal bent. Houd ook als je staat te wachten 1,5 meter afstand van andere mensen.
 2. Ga pas naar binnen als de surveillant aangeeft dat dat mag.
 3. Ga aan tafels zitten waarop materiaal klaar ligt.
 4. Je vult het lokaal van achteren op. Als je als eerste het lokaal binnenkomt, ga je dus helemaal achteraan zitten.
 5. De materialen laat je liggen totdat je docent zegt dat je mag beginnen.
 6. De surveillant blijft tijdens de toets voor in het lokaal staan/zitten om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Als je een vraag hebt, steek je je vinger op en wacht je tot de surveillant aangeeft dat je je vraag mag stellen. Je kunt dus GEEN inhoudelijke vragen over de toets stellen.
 7. Als je klaar bent met de toets, laat je je gemaakte werk afgedekt met de toets op je tafel liggen.
 8. Als je klaar bent met de toets, mag je het lokaal verlaten. We hanteren in deze situatie dus niet de regels van het eindexamen, in tegenstelling tot de andere toetsweken.
 9. Je mag benodigdheden als pen, potlood, gum, rekenmachine etc. op je tafel hebben liggen. Je etui leg je op de grond naast je tafel of je laat hem in je kluis.
 10. Je schooltas mag je niet meenemen de toetsruimte in, ook niet als je een toets in een leslokaal hebt. Stop je tas in je kluis of zet hem buiten de toetsruimte neer in de daarvoor bestemde rekken.
 11. In verband met de veiligheid mogen tassen niet ‘los’ op de grond voor het toetslokaal neergezet worden.
 12. In de toetsruimte (lokaal of kleine aula) mogen géén mobiele telefoons, smart watches, iPads of andere zendapparatuur aanwezig zijn. De apparaten mogen ook niet op een tafel in de toetsruimte neergelegd worden, je moet je spullen echt in je kluis stoppen of thuis laten.
 13. Je mag tijdens de toets alleen papier gebruiken dat door de school beschikbaar is gesteld. Neem dus geen eigen kladpapier mee.
 14. Een kwartier na begin van de toets mag je het toetslokaal nog in. De eindtijd van de toets blijft zoals die is vastgesteld.

Het bieden van opvang aan leerlingen van ouders met vitale beroepen

Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de opvangmogelijkheid is zeer beperkt. Toch vinden we het als RSG heel belangrijk dat we deze mogelijkheid bieden aan de ouders. Op veel plaatsen in de regio, in de zorg, bij de andere hulpdiensten, in de supermarkten, maar ook op verschillende andere plekken doen mensen hun best om de samenleving te laten draaien onder de zware omstandigheden die er nu zijn. Door deze opvang te bieden dragen we als school ons steentje bij zodat anderen hun werk kunnen doen.

 

Tot slot

Het is al heel vaak gezegd: het zijn uitzonderlijke tijden. We slaan ons als RSG er doorheen, maar alle inzet en energie is nodig om goed door deze periode heen te komen. Blijf allemaal gezond!

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

 

Met vriendelijke groet,

 

Eugène Kramer

Voorzitter College van Bestuur

 


BRIEF 18 MAART 2020

 

Afsluiting schoolexamen
17 maart is vanuit het ministerie aangekondigd dat examenleerlingen de kans moeten krijgen hun schoolexamen af te ronden. Op dit moment wordt een planning gemaakt om dit mogelijk te maken.

De directie heeft de volgende uitgangspunten afgesproken:
-We streven naar een volledige afronding van het schoolexamen om daarmee het meeste recht te doen aan de examenleerling.
-Het streven is het schoolexamentraject voor de meivakantie af te ronden.
-De afnamecondities worden aangepast naar de richtlijnen van de RIVM, maatregelen zoals afname in kleine groepen, voldoende afstand (1,5 meter uit elkaar), extra hygiëne, thuisblijven bij klachten, etc. worden uitgewerkt.
-Donderdag 19 maart wordt de planning met het tijdpad gecommuniceerd naar medewerkers en daarna aansluitend naar ouders en leerlingen.
-Wanneer blijkt dat aanpassing van het PTA noodzakelijk is, wordt dit voorgelegd aan de MR.
Daarbij hoort dan een onderbouwing waarom gekozen wordt voor de aanpassing.

Op hoofdlijnen betekent dit het volgende: maandag 23 en dinsdag 24 maart worden de schoolexamens die gepland stonden voor 16 en 17 maart alsnog afgenomen volgens de tijdsplanning die er voor die dagen was.

We streven ernaar om alle schoolexamens in lokalen met niet meer dan 15 leerlingen af te nemen. Over de afname van de schoolexamens stellen we voor leerlingen en collega's duidelijke afspraken en richtlijnen op die gelden in deze situatie.

Na 24 maart worden de resterende schoolexamens afgenomen, hiervoor volgt op later tijdstip nadere informatie.
19 maart wordt de planning van de toetsen verder uitgewerkt. De leerlingen ontvangen op 19 of 20 maart het definitieve toetsrooster.

Afstand leren
Vanaf vandaag is de RSG overgestapt op het bieden van leren op afstand. Er is de afgelopen dagen hard gewerkt en daardoor komt er nu via Magister veel informatie op de leerlingen af.
We benadrukken dat niet alle opdrachten in één keer gemaakt hoeven te worden, maar dat het wel de bedoeling is dat de leerlingen vanuit huis aan de slag gaan met het werk. Op die manier kunnen de leerlingen voortgaan in hun leerproces en voorkomen ze dat zij met een achterstand terugkomen op school. Voor de ouders biedt dit een mogelijkheid om ondersteuning te bieden bij het maken van een planning om zo alle opdrachten afgerond te krijgen.

De geluiden over vertraging in verband met overbelasting van servers en netwerkapplicaties komen via alle kanalen voorbij. Kennelijk zijn we niet alleen bij de RSG op zoek naar digitale oplossingen voor het leren. Mocht de frustratie oplopen, dan is het misschien verstandig om eerst een blik te werpen op www.allestoringen.nl. Dan kunt u zien of meer mensen kampen met hetzelfde probleem.

Het aanbieden van leren op afstand op deze manier is nieuw voor onze school. We ontdekken veel, maar lopen soms ook tegen problemen aan waarvoor we de oplossing nog niet kennen. We kunnen het ons goed voorstellen dat de leerlingen en ook de ouders tips en tops hebben. We horen graag de reacties over wat goed gaat of wat mogelijk nog verbeterd kan worden. Daarvoor kan contact op worden genomen met de mentor, maar ook de directieleden van de afdelingen ontvangen graag deze opmerkingen. Zij zijn per mail te bereiken op de volgende wijze:
Nick Broersen, brugklassen en VMBO-tl: n.broerse@rsg-enkhuizen.nl
Jochem Scheerman, havo: j.scheerman@rsg-enkhuizen.nl
Vivi Tervoort, atheneum: v.tervoort@rsg-enkhuizen.nl

Uitstel ultimatum voor aanmelding mbo-opleiding
De einddatum voor het aanmelden voor een mbo-opleiding is, in verband met COVID-19, uitgesteld van 1 april naar 1 mei 2020.
Leerlingen waarvoor dit geldt, hebben dus een maand extra de tijd om te kiezen en zich aan te melden. Zie voor meer informatie onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/examens-middelbaar-beroepsonderwijs-gaan-doorVeel gestelde vragen met de antwoorden over de examens.
Hieronder staat een aantal veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. De tekst is afkomstig van de website van de Rijksoverheid en is alleen overgenomen waar het om relevante vragen gaat voor de RSG Enkhuizen.

Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs
Gaan de school- en praktijkexamens door?
Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.

Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?
Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Gaan de centrale examens door?
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk over gecommuniceerd zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.

Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?
Al het onderwijspersoneel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuis blijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het RIVM.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.  

Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden aangeleverd?
Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?
Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt dat de schoolexamentoetsen nog tot 10 dagen voor het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) kunnen worden ingehaald. Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen worden samengevoegd. In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid (artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgesloten voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak.

Mag het PTA worden aangepast?
Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur 


Wij wensen alle leerlingen die examen mogen doen heel erg veel succes met het leren en maken van de examens!

Examenblad is de officiële website over centrale examens en de rekentoets vo.:

Algemeen:  

https://www.examenblad.nl/

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
 • Essentieel