Schoolkosten

Financiële ondersteuning en kwijtscheldingsbeleid

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportactiviteiten, dans- of muzieklessen.  Ook de kosten die de school met zich meebrengt, zoals de jaarlijkse schoolreis, schoolkamp en de ouderbijdrage, zijn voor veel mensen niet op te brengen.

 Soms kan er pas achteraf een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand of andere voorzieningen.

Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat kinderen van deze activiteiten worden uitgesloten en kan voorkomen worden dat deze kinderen worden buitengesloten. 

 

Wanneer uw financiële situatie het onmogelijk maakt al deze kosten voor uw kind(eren) te betalen, zijn er verschillende ondersteunende mogelijkheden:

1. U kunt bij de administratie van de school een verzoek doen om de ouderbijdrage gespreid te betalen in drie termijnen.
2. Onder voorwaarden kunt u recht hebben op kindgebonden bugdet. Het Kindgebonden budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te  

    vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het Kindgebonden budget, kijk dan op www.toeslagen.nl
3. Ook gemeente vergoeden vaak dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van uw inkomen en de noodzakelijke kosten.

    De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga voor meer informatie naar de sociale dienst van uw gemeente.

4. Met financiële steun van Stichting Leergeld kunnen kinderen namelijk wel deelnemen aan genoemde activiteiten.  

    Leergeld vult aan daar waar de gemeentelijke voorzieningen niet toereikend zijn en Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

    Leergeld kan ook een tweedehands fiets verstrekken aan kinderen vanaf 9 jaar.

    U kunt een beroep doen op de Stichting Leergeld West-Friesland. De Stichting heeft een aantal regels voordat u in aanmerking komt voor

    ondersteuning.  Bij een eerste aanvraag volgt altijd een huisbezoek. Ook wordt besproken of u gebruik kunt maken van gemeentelijke

    voorzieningen. Een voorwaarde voor ondersteuning is dat uw inkomen aantoonbaar beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

    Voor 2017 zijn deze normen als volgt:

    Eén-oudergezin            :              € 1.487,-

    Meerpersoons gezin     :              € 1.685,-.

    In geval van schuldhulpverlening of bewind voering is de ondersteuning afhankelijk van uw leefgeld.

    Verstrekking computers

    Leergeld verstrekt ook computers/ desktops en in bijzondere gevallen laptops, indien deze niet door de gemeente wordt vergoed.

    Voorwaarden hiervoor zijn: één per gezin, kind ouder dan 10 jaar, eens per 5 jaar. Stichting Mycroft computer Kringloop Zwaag verzorgt dit en

    levert een goede tweedehands  computer (laptop) met toebehoren en actuele software  voor € 150,00,-.

    Aantal geholpen kinderen in 2016

    In 2016  heeft Stichting Leergeld 700 kinderen in de regio West-Friesland geholpen.

    Stichting Leergeld is laagdrempelig omdat er gewerkt wordt met getrainde vrijwilligers die persoonlijk en strikt vertrouwelijk met de gezinnen

    omgaan.

    Nadere informatie

    Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op de website: www.leergeldwestfriesland.nl.

    Ouders/verzorgers kunnen aanvragen via de website indienen of via het e-mail adres van Stichting Leergeld: info@leergeldwestfriesland.nl.

    Stichting Leergeld is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag tussen 11 en 15 uur onder telefoonnummer: 06-3892 0886.

 

 

KWIJTSCHELDINGSBELEID RSG

Tot slot dient elke VO-school een kwijtscheldingsbeleid te hebben vastgesteld. Jarenlang is het ongeschreven beleid van de RSG voldoende geweest omdat vrijwel nooit een verzoek tot kwijtschelding van de verplichte ouderbijdrage en bijkomende schoolkosten werd gedaan. Vanwege de crisis neemt het aantal kwijtscheldingsverzoeken toe. Daarom heeft de RSG vanaf schooljaar 2015-2016 een eigen kwijtscheldingsbeleid vastgesteld.

De school neemt een verzoek tot kwijtschelding alleen in behandeling wanneer de Stichting Leergeld uw aanvraag heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat u voldoet aan de door hen gestelde criteria. De school doet dus geen eigen onderzoek.. De school scheldt de kosten kwijt die niet door de Stichting Leergeld worden vergoed en die voor het volgen van onderwijs door de school verplicht zijn gesteld. Hiermee is het kwijtscheldingsbeleid van de school een aanvulling op het beleid van de Stichting Leergeld  Dit betekent dat de school in voorkomende gevallen de kosten voor bijvoorbeeld de stromenschool kwijtscheldt. De kosten voor het volgen van tweetalig onderwijs zijn uitgesloten van de regeling. Voor het begrotingsjaar 2015 heeft het CvB een budget voor kwijtschelding beschikbaar gesteld van € 5.000,-

Wij verzoeken ouders die een aanvraag tot ondersteuning hebben ingediend bij Stichting Leergeld, de school hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Zodra Stichting Leergeld heeft beoordeeld en vastgesteld dat een gezin aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet, ontvangt de school zo spoedig mogelijk van de ouders een kopie van deze schriftelijke bevestiging door Stichting Leergeld.


Naast ouders die niet kunnen betalen, zijn er ook ouders die niet willen betalen. Dat recht hebben ouders bij de vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer ouders niet willen betalen, moet de school voor een kosteloos alternatief zorgen zodat de leerlingen die het betreft het onderwijs krijgen aangeboden waar zij recht op hebben. Niet willen betalen, valt dus buiten de regeling van kwijtschelding.


REDUCTIEREGELING 

Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school een reductieregeling die is gebaseerd op het aantal bij de school ingeschreven kinderen van de ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer drie of meer kinderen uit één gezin tegelijkertijd als leerling ingeschreven staan, behoeft slechts voor twee kinderen de volledige ouderbijdrage betaald te worden. De reductie wordt in mindering gebracht op de bijdrage voor het jongste kind.