Schoolkosten

Algemene schoolkosten

Gratis schoolboeken
De overheid vergoedt de schoolboeken, waarbij zij aan scholen richtlijnen heeft gegeven over de soort kosten, die onder de gratis schoolboeken vallen. Het betreft al het lesmateriaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en dat naar vorm en inhoud gericht is op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties.
Hieronder wordt verstaan: schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/dvd’s, examenbundels, project- en tabellenboeken, door de school gemaakt materiaal, licenties, online materiaal etc.

Hoe om te gaan met de gratis leermiddelen?
Bovenstaande leermiddelen worden gratis in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school en moeten dus aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. De (nieuw)waarde van een boekenpakket is ongeveer € 300,--. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om zorgvuldig met dit boekenpakket om te gaan. De leerling is verplicht de boeken te KAFTEN en mag in geen enkel leerboek SCHRIJVEN. De boeken moeten voorzien worden van de NAAM en de KLAS van de leerling in de daarvoor bestemde ruimte vóór in het boek. De boeken worden in de loop van het cursusjaar enkele malen gecontroleerd.

Inlevering boeken en afhandeling schade en/of verlies
Boekenpakketten die tussentijds of aan het einde van het schooljaar worden ingeleverd, worden gecontroleerd op schade en volledigheid. Alle kosten als gevolg van schade en/of verlies worden direct in rekening gebracht.