Privacy

Privacybeleid

Op de RSG Enkhuizen gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens van betrokkenen (leerlingen, medewerkers, ouders, bezoekers en andere relaties) wiens gegevens worden verwerkt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

 

Privacyverklaring
De RSG Enkhuizen verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. In onze privacyverklaring is te lezen:
- Welke persoonsgegevens wij verwerken;
- Met welk specifiek doel wij dit doen;
- Welke rechten betrokkenen hebben m.b.t. hun gegevens.

 

De privacyverklaring het uitgebreide privacyreglement en de instructie voor het geven van toestemming in Magister, zijn hieronder te downloaden:
Privacyverklaring RSG Enkhuizen (PDF)

Uitgebreide privacyreglement RSG Enkhuizen (PDF)

Instructie toestemmingsmodule Magister (PDF)

 

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Op onze website plaatsen wij de actuele versie. Als we een versie herzien, wordt hiervan melding gedaan met vermelding van de datum en de belangrijkste wijzigingen.

Ingangsdatum Privacyverklaring: 17 oktober 2018
Laatst herzien: 7 januari 2020. Belangrijkste wijziging: (contactgegevens) Functionaris gegevensbescherming.

 

Functionaris Gegevensbescherming
Een externe en onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) is aangesteld om te controleren of de RSG Enkhuizen de AVG juist toepast en naleeft.

 

Vragen, klachten of geschillen
Heeft u vragen of opmerkingen of bent u van oordeel dat de bepalingen van de AVG en de daarop gebaseerde regelgeving niet of niet op juiste wijze worden nageleefd, dan kunt u zich wenden tot de school. Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld, indien nodig worden door ons ook de FG en/of de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld.

 

De contactgegevens staan hieronder vermeld.

RSG Enkhuizen
College van Bestuur
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen
privacy@rsg-enkhuizen.nl

 

Indien uw vraag of klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, dan kunt u zich wenden tot de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Als het contact met de FG niet leidt tot een voor u acceptabel resultaat, dan kunt u zicht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Lumen Group B.V.

De heer F. Petersen

Reactorweg 301

3542 AD Utrecht

fg@lumengroup.nl

https://www.lumengroup.nl/contact-fg/

 

Voor klachten over onregelmatigheden betreffende het onderwijs of op het gebied van machtsmisbruik kunt u onze klachtenregeling volgen.