zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Geschiedenis van de school

De Regionale Scholengemeenschap Enk­huizen kwam op 1 augustus 1991 tot stand door een fusie tussen de Rijksscholen­ge­meen­schap en de Groen van Prinsterer mavo, beide gevestigd in Enkhui­zen.

 

HBS
Op 1 september 1870 werden de deu­ren van de driejarige Hogere Burgerschool in Enkhuizen voor het eerst geopend voor 16 leerlingen in de eerste klas, 11 leerlingen in de tweede klas en 2 leerlingen in de derde klas, allen jongens. Vanaf 1882 was de school ook toegankelijk voor meisjes. In 1968 werd deze zelfstandige school een de­pendance van de Rijksscholengemeenschap West-Friesland in Hoorn.

 

ULO
Eveneens op 1 september, maar pas in 1947 ging in Enkhuizen de gemeentelijke school voor U.L.O. van start met een eerste klas van 42 leerlingen.

 

FUSIE
In 1975 werd de Rijksscholengemeenschap Enkhuizen voor mavo/havo een feit door de fusie van de gemeentelijke mavo en de eer­der genoemde dependance. De nieuwe school begon met 524 leerlingen. Aan de spreiding van vier verschillende lo­ca­ties in de stad kwam in 1981 een einde met de overgang naar een nieuw schoolgebouw aan het Boenders­veld.  Bij het in het gebruik nemen van het gebouw was het aantal leerlingen al groter dan het ge­bouw kon herbergen, zodat van meet af aan noodlokalen nood­zakelijk waren. Het feit dat de school inmiddels over een vol­waar­dige afdeling atheneum beschikte, was debet aan dit gegeven.

 

GROEN VAN PRINSTERER
Nog voor de wet op de gelijkstelling van open­baar onderwijs en bijzonder onderwijs in 1920 tot stand kwam, hebben ouders, vere­nigd in de Vrije Protestantse Schoolvereniging, een school voor Lager en Uitgebreid Lager Onder­wijs gesticht: de Groen van Prinstererschool.
Deze school werd in 1917 geopend.

 

UITBREIDINGEN RSG ENKHUIZEN
In januari 1997 werd een uitbreiding van het hoofdgebouw aan het Boendersveld in gebruik genomen, waardoor alle leerlingen in één modern gebouw worden gehuisvest. Echter, doordat veel meer leerlingen dan verwacht werd de RSG als hun school kozen, bleven de noodlokalen nog steeds in gebruik. Zo kort ná de vorige uitbreiding kon in 2002 de RSG weer bouwen. Maar liefst 4000 m2 werd toegevoegd aan het gebouw. Een toekomstvisie op onderwijs, vertaald in het concept ‘leren-leren’, vormde de basis voor deze uitbreiding. Kleinschaligheid en uitdaging om op school te leren en te werken leidden tot een eigen studiedomein voor alle vijf afdelingen van de school. Omstreeks 1991 droeg het Rijk het bestuur van de Rijksscholen over aan de gemeenten. Daarom is bij de fu­sie in 1991 naast de V.P.C.O. en de Rijksover­heid, de Gemeente Enkhuizen tevens een van de gesprekspart­ners geweest. Deze partijen besloten om het bestuur onder te brengen in een zogenaamd Openbaar Lichaam. Sinds 1 januari 1999 is deze bestuursvorm gewijzigd in een openbare stichting. Zowel de gemeente Enkhuizen als de VPCO hebben zich uit het bestuur van de RSG terug­getrok­ken. Daarentegen zijn namens de ou­ders bestuursleden benoemd. Hierdoor is de invloed van de ouders op het bestuur van de school vergroot! Vanaf 1 juni 2011 is scheiding van bestuur en toezicht een feit.

Wilt u de school virtueel bezoeken, dan kan dat. Klik deze link aan: VIRTUELE TOUR RSG.