zonsopkomst
Het wezenlijke in het onderwijs
is niet de behandelde leerstof, doch het wakker maken.- Ernest Renan (1823-1892)
Puzzelstukjes
De RSG Enkhuizen:
één team, één visie: de toekomst van uw kind!
Bricklayer
Laying a solid
educational foundation for our pupils!

Bestuur en schoolleiding

COLLEGE VAN BESTUUR

Voorzitter College van bestuur                                               dhr. E.C.M. Kramer

 

De voorzitter van het College van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de (dagelijkse) sturing van de school en geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school.

Daarnaast draagt deze zorg voor de bedrijfsvoering op de school, profileert de school, coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school en geeft, direct of indirect, leiding aan de overige medewerkers. Afgeleid van de eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verleent de voorzitter van het College van Bestuur mandaat aan de afdelingsdirectie, bestaande uit een aantal conrectoren, voor bevoegdheden en verantwoordelijkheden op tactisch beleidsniveau.

 

SCHOOLDIRECTIE

Schoolleider-directielid vmbo/brugklas                                    mw. A. Spijkers MeL

Schoolleider-directielid havo                                                    mw. M.J. Rövekamp MeM

Schoolleider-directielid vwo                                                     mw. drs. V. Tervoort MeM

Schoolleider-directielid financiën en bedrijfsvoering                mw. G.A.M. de Jong-Groen

Schoolleider-directielid HRM & onderwijsontwikkeling            mw. drs. M.A.G. Kuper

    

De schoolleider - directielid vmbo/ brugklas wordt

ondersteund door een brugklascoördinator, t.w.:                    dhr. S. de Jong

mail: brugklas@rsg-enkhuizen.nl

 

De schooldirectie en het CvB is gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de school binnen de bevoegdheden van dit statuut; de leden zijn individueel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsondersteunende activiteiten van hun afdeling.

De schoolleider is manager voor een onderwijsgroep bestaande uit LB,LC en LD docenten en onderwijsondersteunende medewerkers en zorgt voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid van de school, en participeert in overlegvormen die voor de uitoefening van zijn functie relevant zijn.

In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de afdelingsdirectie vastgelegd. 

 

        Direct inzage in onderstaande documenten: 

        Integriteitscode RSG 

        Code Goed Onderwijsbestuur

        Managementstatuut afdelingsdirectie

        Regeling vermoeden van misstand

Statuten Stichting RSG 

Klachtenregeling RSG Enkhuizen

Regeling criteria nevenfuncties

 

Alle andere reglementen en protocollen betrekking hebbende op het management van de RSG kunt u tevens terugvinden in het 

RSG handboek