Tin cans
Ouderwets of modern,
persoonlijk of digitaal- blijf in contact!
steker
Hoe u ook wilt communiceren,
wij zijn er!

Externe organisaties

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
Klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld, psychisch geweld, zoals grove pesterijen, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief)

 

SCHOOLARTSEN
G.G.D. Hollands Noorden
afd. Jeugdgezondheidszorg locatie Hoorn
Postbus 324
1740 AH Schagen
tel: 088-0100555
email: info@ggdhollandsnoorden.nl
website: www.ggdhollandsnoorden.nl

Jeugdarts: Loes van der Scheer
Jeugdverpleegkundige: Luciènne Slijkerman

De Jeugdverpleegkundige is elke maandag aanwezig op school.
Bij zorgen of vragen over gezondheid, groei of welzijn van leerlingen, kan via de GGD een afspraak gemaakt
worden. Meer informatie over de rol van de jeugdgezondheidszorg op de RSG volgt via de nieuwsbrieven van school.

 

INTERNE VERTROUWENSPERSOON
Als interne vertrouwenspersoon voor onze school is aangewezen mevrouw N. Volbeda. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de school of per email: n.volbeda@rsg-enkhuizen.nl

 

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders en leerlingen van school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling.
De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen.
Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en door presentaties voor bijvoorbeeld ouders en leerkrachten.

Indien u (ouder, leerling of medewerker van een school) te maken heeft met een klacht aangaande machtsmisbruik kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de ouder/leerling eventueel begeleiden bij alle stappen.
Externe vertrouwenspersonen van GGD Hollands Noorden zijn: Ellen Labree en Inez Ursem.

Ons adres is:

GGD Hollands Noorden

t.a.v. Externe Vertrouwenspersoon Ellen Labree/ Inez Ursem

Hertog Aalbrechtweg 22

Postbus 9276

1800 GG Alkmaar

Telefoonnummer 088 0100550


In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder is.

 

HUISWERKKLAS
Het Studielokaal geeft huiswerkbegeleiding op de RSG. Onder begeleiding van kundige begeleiders wordt er, op school, na afloop van de lessen, gewerkt aan de planning en organisatie en worden de leerlingen ook inhoudelijk door de begeleiders geholpen met het maken van het huiswerk. (Zie voor meer informatie ook: ondersteuning - zorg).
Voor meer informatie over onze huiswerkklas kunt u terecht op onze website:  www.het studie lokaal.nl
Voor vragen kunt terecht bij onze locatiecoördinator:

 

Voor vragen kunt terecht bij onze locatiecoördinator:

Mevr. Leonie Heins

Locatiecoördinator Studielokaal / RSG Enkhuizen

leonie@hetstudielokaal.nl

06-24129766

 

BRIJDER STICHTING

Voor drugs- alcohol en gameverslaving

Wilt u voorlichting of advies van Brijder Jeugd?
Kijk op de site voor meer informatie.
https://www.brijderjeugd.nl/locaties/brijder-preventie.html
Contactpersoon RSG : mw. C. vd Laan