Francine
Francine, brugklasleerling
"Ik vind de RSG een toffe school. Het gaat heel anders dan op de basisschool, maar met hulp van mijn mentor was ik snel gewend"
sleutel
Education -
the key to your success!

Kosten brugklas

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De RSG organiseert tal van activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van uw kind. Voor deze activiteiten ontvangt de school geen geld van de overheid. Hiervoor vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). De hoogte van de ouderbijdrage stellen wij vast met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. U bent niet verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dit heeft geen gevolgen voor de inschrijving van uw kind op onze school. De bijdrage voor Brugklas leerlingen is € 45,80.

Dit betreft: excursies/projecten/activiteiten excursies (€35,30), mediatheek (€5,00) en evenementencommissie/schoolfeesten (€5,50). Wordt de ouderbijdrage niet (volledig) voldaan, dan kan de leerling wel worden uitgesloten van bepaalde activiteiten en/of voorzieningen.

 

KOSTEN VOOR PERSOONSGEBONDEN MATERIALEN EN ACTIVITEITEN

Kosten voor materialen en activiteiten die persoonsgebonden zijn, zijn kosten zoals de huur van een kluisje, het slot van een kluis, een tekenetui etc. maar ook de kosten voor de stromen, de introductiedagen en werkweken vallen hieronder. Voor deze kosten vragen wij een bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s). Deze kosten dienen voor aanvang van het schooljaar te zijn betaald. Bij niet tijdige betaling kan de leerling niet deelnemen aan de betreffende activiteit. Hieronder vindt u de kosten voor de verschillende aangeboden materialen en activiteiten die afhankelijk van de door u gemaakte keuze in rekening worden gebracht.

Huur kluis 1)

€ 6,05

Slot kluis 1)

€ 14,50

Tekenetui met inhoud

€ 19,95

   

TTO (tweetalig onderwijs)

€ 410,00 *

Introductiedagen

€ 130,00

Kunst & Cultuur stroom

€ 100,00

Science & ICT stroom

€ 20,00

Sport stroom

€ 170,00

 *voor uitgebreide informatie over de kosten voor het tweetalig onderwijs klik hier.

 

  • Iedere leerling krijgt de mogelijkheid een kluis te huren waarin hij/zij waardevolle spullen kan bewaren. Indien de leerling een kluis huurt is het verplicht hiervoor, via de school, een hangslot aan te schaffen om zijn/haar kluisje mee af te sluiten.

 

Mocht u vragen hebben over de schoolkosten en wijze van betalen, dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar schoolkosten@rsg-enkhuizen.nl.

 

WIJZE VAN BETALEN

De RSG maakt gebruik van het pakket WIS-collect. Binnenkort ontvangt u een email daarin een koppeling naar de betaalomgeving. In de betaalomgeving staan voor ouders van brugklasleerlingen 3 verschillende facturen klaar (zie bovenstaande tabel) en kunt u kiezen uit de aangeboden betaalmogelijkheden.

 

FINANCIELE ONDERSTEUNING IN DE SCHOOLKOSTEN

U kunt een beroep doen op de Stichting Leergeld West-Friesland. De Stichting heeft een aantal regels voordat u in aanmerking komt voor ondersteuning.  Bij een eerste aanvraag volgt altijd een huisbezoek. Ook wordt besproken of u gebruik kunt maken van gemeentelijke voorzieningen. Een voorwaarde is dat uw inkomen aantoonbaar beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. In geval van schuldhulpverlening of bewind voering is de ondersteuning afhankelijk van uw leefgeld. Voor meer informatie over de voorwaarden en het indienen van een aanvraag, zie de website van de Stichting Leergeld: www.leergeldwestfriesland.nl.

 

KWIJTSCHELDING SCHOOLKOSTEN

De RSG heeft eigen kwijtscheldingsbeleid vastgesteld. Omdat de Stichting Leergeld steeds meer verzoeken krijgt, zijn zij genoodzaakt het aantal door hen te vergoeden schoolactiviteiten te beperken en ouders door te verwijzen naar het kwijtscheldingsbeleid van de school.

 

De school neemt een verzoek tot kwijtschelding alleen in behandeling wanneer de Stichting Leergeld uw aanvraag heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat u voldoet aan de door hen gestelde criteria. Hiermee is het kwijtscheldingsbeleid van de school een aanvulling op het beleid van de Stichting Leergeld. De school scheldt de kosten kwijt die niet door de Stichting Leergeld worden vergoed en die voor het volgen van onderwijs door de school verplicht zijn gesteld. Dit betekent dat de school in voorkomende gevallen de kosten voor bijvoorbeeld de stromenschool kwijtscheldt. De kosten voor het volgen van tweetalig onderwijs zijn uitgesloten van de regeling.

 

Wij verzoeken ouders die een aanvraag tot ondersteuning hebben ingediend bij Stichting Leergeld, de school hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Zodra Stichting Leergeld heeft beoordeeld en vastgesteld dat een gezin aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoet, ontvangt de school zo spoedig mogelijk van de ouders een kopie van deze schriftelijke bevestiging door Stichting Leergeld.