Ath 1
"Het Atheneum is het
academisch voorportaal"
Art
Je omgeving van vandaag...
Art/architecture
...je omgeving van morgen!
Brain
"Education is not the learning
of facts, but the training of the mind to think." - Albert Einstein
Cambridge horizons
Broaden your horizons
with the University of Cambridge International courses
Show me more

Excursie en werkweek

EXCURSIE
De mentoren organiseren voor de leerlingen van A3 een excursie naar Leiden. Zij maken daar een stadswandeling en bezoeken één of meer musea. Bij alle onderdelen wordt van de leerlingen verwacht dat zij, hetzij alleen, hetzij in groepsverband, opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten worden door de docenten bekeken en beoordeeld. De excursie wordt in de lessen en in de mentoruren voorbereid.

Tijdens speciale dagen worden activiteiten, excursies en/of workshops georganiseerd. Deze dagen worden elk jaar anders georganiseerd zodat daar geen vaste data voor kunnen worden gegeven. Van de leerlingen wordt wel verwacht dat zij aan deze activiteiten meedoen en aanwezig zijn.
Er zijn excursies in A5 van natuurkunde voor de leerlingen met de profielen NT en NG  en voor geschiedenis voor de leerlingen van CM en EM.
Geschiedenis organiseert ook een vrijwillige, 3-daagse excursie naar Ieper (met Wereldoorlog I als onderwerp).

WERKWEEK
Werkweek Atheneum 2
In de werkweek voor de tweedeklassers staan al jarenlang de Waddeneilanden centraal.
Een theoretische gedeelte hierover wordt op school behandeld, terwijl het praktische gedeelte plaatsvindt op Terschelling.
Op het programma staan onder meer: een wandeling en opdrachten voor geschiedenis in West-Terschelling, een fietstocht met aardrijkskundeopdrachten, een keuzeopdracht (biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid, Nederlands, techniek, natuur-scheikunde of lichamelijke opvoeding), een kampvuur en een bonte avond/disco.

Een werkweek is iets anders dan een schoolreisje. De leerlingen voeren in deze week een aantal ‘werkopdrachten’ uit.
Deze opdrachten worden beoordeeld en de resultaten tellen mee voor het eindrapport. Daarnaast is er natuurlijk nog ruim tijd over voor sport, spel en ander vermaak!
Elk jaar is deze werkweek een hoogtepunt voor leerlingen, waar het hele jaar naar uitgekeken wordt!

Atheneum 5 gaat in het voorjaar voor een werkweek naar twee verschillende bestemmingen, afhankelijk van het niveau Engels dat een leerling in zijn vakkenpakket heeft.
De voorbereiding van deze werkweek wordt voor een deel door de leerlingen gedaan, zij zijn verantwoordelijk voor een deel van het programma.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

VOORWAARDEN  SCHOOLREIZEN

Schoolreizen worden beschouwd als schoolactiviteit en vinden plaats onder schooltijd. De regels die op school gelden, gelden ook tijdens de reis. Onderstaande extra reisregels zijn van toepassing op werkweken, excursies en meerdaagse reizen en opgesteld om de reis voor iedereen prettig en veilig te laten verlopen. Door deelnemen aan een schoolreis, accepteert elke leerling automatisch deze regels.

 • Leerlingen dienen hun ID/paspoort en (internationale) zorgpas bij zich te dragen. Een kopie wordt voorafgaand aan de reis bij de mentor ingeleverd; 
 • Het in bezit hebben en gebruik van alcoholische, drugs en/of energydranken is verboden; 
 • Het in bezit hebben van wapens is verboden; 
 • Leerlingen mogen niet roken. 
 • Er mag op geen enkele wijze schade aan de eigendommen van anderen, de accommodatie of de bus worden toegebracht; 
 • Aanwijzingen van de leiding en andere functionarissen (buschauffeur, hostelpersoneel, gastgezinnen etc.) dienen strikt opgevolgd te worden; 
 • De regels omtrent rust en nachtrust in de accommodatie waar overnacht wordt, worden nageleefd; 
 • Leerlingen vragen toestemming aan de leiding indien zij het terrein van de accommodatie waar overnacht wordt, willen verlaten. Waar er geen toestemming verleend wordt, moet de leerling het besluit accepteren.
 • Leerlingen gaan nooit alleen op pad, maar altijd in groepjes van minimaal 3 personen; 
 • Er mag geen muziekinstallatie meegenomen worden (behalve een MP3-speler met koptelefoon); 
 • De leiding heeft het recht de persoonlijke bezittingen en de kamers aan een inspectie te onderwerpen; 
 • Tijdens alle activiteiten tijdens tto-reizen dient Engels de voertaal te zijn;
 • Leerlingen helpen elkaar en melden problemen direct bij de leiding. 

Indien de leiding van mening is dat een leerling zich niet aan de afspraken heeft gehouden, of regels heeft overtreden, kan het besluit genomen worden de leerling, in overleg met de schoolleiding, op eigen kosten naar huis te sturen. De wijze van repatriëring wordt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) bepaald. Tevens behoudt de schoolleiding het recht om leerlingen de deelname aan volgende reizen te ontzeggen.

Extra opmerkingen

Leerlingen moeten zich realiseren dat de politie in het buitenland vaak strenger is dan in Nederland. Dat geldt op heel veel terreinen, b.v. ten aanzien van drank- en softdrugsgebruik, maar ook ten aanzien van winkeldiefstal. Willen leerlingen ook nog van de reisdag(en) genieten dan is een goede nachtrust van heel groot belang; bedenk wel dat sommige leerlingen i.v.m. hun gezondheid ’s nachts absoluut rust moeten hebben. Daarom gaan alle leerlingen op de door de leiding aangekondigde tijd naar zijn/haar kamer, blijven daar en gaan slapen.

 

Betaling werkweken

De werkweken worden ruim voor aanvang van de werkweek gefactureerd via WIS. De factuur voor de werkweek dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkweek te zijn voldaan. Als een leerling niet mee gaat op reis, dient dit zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt bij de mentor van uw kind. Indien de afmelding tijdig is en de reden gegrond, zal de factuur voor de werkweek gecrediteerd worden. Voor leerlingen die niet mee gaan op werkweek, wordt een alternatief programma op school georganiseerd. Voor een overzicht van de kosten van de verschillende werkweken verwijzen wij naar de schoolgids, die te vinden is op de website van de RSG.

 

Betaling reizen (tweetalig onderwijs)

De reizen voor het tweetalig onderwijs zitten in de ouderbijdrage inbegrepen. De ouderbijdrage is een persoonlijk budget van elk leerling en waar geld overblijft aan het eind van tto 3, wordt het saldo uitgekeerd. Waar een kind niet mee op reis gaat en dit niet in de eerste drie maanden van het schooljaar bekend is, wordt er geen restitutie van de reissom uitgekeerd. Melding hiervan dient zowel aan de mentor van uw kind als de coördinator tweetalig onderwijs gemaakt worden. Alle schoolreizen zijn geboekt in het jaar voorafgaand aan de schoolreis.

 

Verzekeringen

We verzoeken alle leerlingen voorafgaande aan de reis door te geven bij welke maatschappij zij tegen ziektekosten verzekerd zijn en wat het polisnummer is. Via de school zijn de leerlingen tijdens deze dagen verzekerd tegen medische kosten in verband met ongevallen en ziekte die niet elders verzekerd zijn. Het wordt dringend afgeraden waardevolle spullen mee te nemen; er is geen vergoeding bij verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. De school heeft voor de reis geen annuleringsverzekering afgesloten. Voor leerlingen die onverwacht niet meekunnen, vindt geen restitutie van de reissom plaats, de kosten voor de reis zijn al gemaakt. Ouders kunnen zelf een annuleringsverzekering afsluiten indien zij dat wensen. Deze voorwaarden gelden voor zowel binnenlandse als buitenlandse reizen.